• Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki kierunku Zootechnika prowadzone są studia dwustopniowe w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne). Na studiach stacjonarnych zajęcia na studiach pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim, po którym student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim, po którym absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera zootechniki. 

  Podczas pierwszych czterech semestrów studenci wszystkich specjalności realizują, zgodnie ze standardami nauczania, jednolity program studiów. Po szóstym semestrze studenci odbywają ośmiotygodniową praktykę zawodową w specjalistycznych gospodarstwach oraz zakładach pracy.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Genetyka populacji i metody hodowlane, Biochemia zwierząt i biofizyka, Fizjologia zwierząt, Botanika z fizjologą roślin

   

 • Sylwetka absolwenta - perspektywy zawodowe

  Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych, umożliwiającą interpretowanie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczy z zakresu biologicznych podstaw produkcji zwierzęcej: chowu, hodowli oraz żywienia zwierząt gospodarskich, a także wiadomości z zakresu typowych technologii inżynierskich, podstaw zarządzania jakością oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zna zasady dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacjami ekonomiczno-społecznymi i prawnymi. Zna i potrafi wykorzystać metody, narzędzia, techniki i technologie, pozwalające kształtować środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału biologicznego zwierząt i zachowania ich dobrostanu. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku zootechnika posiada umiejętności wyszukiwania, analizy i wykorzystywania różnych form informacji do rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich oraz w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności w zakresie hodowli, chowu i użytkowania zwierząt. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz specjalistycznym słownictwem z zakresu zootechniki pozwalającym na nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za chów, hodowlę, dobrostan zwierząt oraz produkcję zdrowej żywności i kształtowanie środowiska naturalnego. Jest ukierunkowany na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.

  Perspektywy zawodowe 
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w fermach chowu i hodowli zwierząt, a także w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, wytwórniach pasz, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego. Potrafi również kierować zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku zootechnika i kierunkach pokrewnych.