Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

 • Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Kierunek unikatowy – jedyny taki w Polsce!

  To kierunek pozwalający na uzyskanie zawodu poszukiwanego na runku pracy obecnie i w przyszłości, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

  Nasilający się kryzys klimatyczny powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dostosowania się różnych gałęzi gospodarki narodowej do dynamicznych zmian klimatycznych. To kierunek pozwalający na uzyskanie zawodu poszukiwanego na runku pracy obecnie i w przyszłości. Zmiany klimatu są już wyraźnie widoczne w skali globalnej i należy się spodziewać, że ich skutki będą coraz bardziej odczuwalne. Obserwacje i pomiary elementów klimatu prowadzone w różnych regionach świata potwierdzają, że klimat w skali globalnej ociepla się, a tendencja wzrostu temperatury powietrza nasila się. Zmiany klimatu mają i będą więc miały duży bezpośredni i pośredni wpływ na społeczeństwo. Dlatego też w dobie kryzysu klimatycznego wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości zarządzania i mechanizmów adaptacyjnych do zmian klimatu nabiera szczególnie istotnego znaczenia.

  Utworzenie tego kierunku jest także zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu różnych sektorów gospodarki i środowiska. Studia przygotowują do zdobycia wielu praktycznych umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych, terenowych, jak i w trakcie odbywania praktyk zawodowych. Uczelnia posiada laboratoria wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą oraz doskonale zorganizowane pracownie informatyczne.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. W zależności od indywidualnych osiągnięć zapisanych na świadectwie maturalnym tworzone są listy rankingowe.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji: przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny i jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0


 • Przykłady przedmiotów

  Klimatologia i ocena ryzyka klimatycznego, Ekologia, Biologia i ochrona ekosystemów polarnych, Fenologia i synoptyka meteorologiczna, Ochrona powietrza i modelowanie emisji, Zarządzanie zasobami wód, Metody zwiększania retencji wodnej, Ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi, Adaptacje organizmów do zmian klimatu, Zielona infrastruktura i adaptacje miast do zmian klimatu, Adaptacje do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej, Odnawialne źródła energii, Polityka adaptacji do zmian klimatu, Finansowanie działalności proklimatycznej, Zarządzanie ryzykiem klimatycznym, Zmiany stylu konsumpcji żywności.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy m.in. w wielu przedsiębiorstwach – większość z nich zobowiązana jest do wprowadzenia systemów adaptacji do zmian klimatu, urzędach miast i gmin, centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, laboratoriach, administracji państwowej i samorządowej, firmach doradczych w zakresie dostosowania do zmian klimatu, instytucjach finansowych zajmujących się dostosowaniem do kryzysu klimatycznego.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!