• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: licencjackie
 • Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) – stacjonarne, 6 semestrów (3 lata) – niestacjonarne;
 • Opis kierunku

  Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu turystyki, geografii turystycznej, przyrody, zarządzania i marketingu. W programie studiów znajdują się zajęcia terenowe, praktyki zawodowe oraz praktikum sportowo-rekreacyjne.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  geografia turystyczna, historia kultury i sztuki, krajoznawstwo, ekonomika turystyki i rekreacji, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, agroturystyka, usługi hotelarskie, komunikacja społeczna i negocjacje, marketing w turystyce

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w:
  – biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych
  –  gospodarstwach agroturystycznych
  –  ośrodkach doradztwa rolniczego
  –  administracji rządowej i samorządowej
  –  organizacjach społecznych itp.