• Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień:
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Specjalności: inżynieria transportu i spedycja (s, n), transport specjalistyczny (s, n)
 • Opis kierunku

  Kierunek transport i logistyka przygotowuje do realizacji zadań usługowych z zakresu nowoczesnego transportu, w tym do organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo-naprawczą i inwestycyjną. Łączy wiedzę z zakresu techniki, transportu, logistyki i nauk społecznych (w tym m.in. zasady organizacji i zarządzania w transporcie), ochrony środowiska i oddziaływania na środowisko systemów transportowych.

  W ramach kierunku dostępne są dwie specjalności. Kształcenie na specjalności inżynieria transportu i spedycja skupia się na projektowaniu i organizacji procesów logistycznych i spedycyjnych, natomiast na specjalności transport specjalistyczny uwzględnia organizację transportu w szczególnych warunkach i obszarach działalności.

  Ukończone studia I stopnia upoważniają absolwenta do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia kierunku transport i logistyka, których program obejmuje zagadnienia objęte egzaminem państwowym na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy (Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009).

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Organizacja i zarządzanie, Logistyka, Spedycja, Ekonomika transportu, Automatyka, Środki transportu, Systemy transportowe, Transport drogowy, Budowa i eksploatacja pojazdów, Elektrotechnika samochodowa, Transport multi i intermodalny, Transport leśny, Magazynowanie i monitorowanie towarów, Ładunkoznawstwo, Transport chłodniczy, Jakość i bezpieczeństwo żywności w transporcie, Bezpieczeństwo usług transportowych.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent kierunku transport i logistyka posiada wykształcenie w zakresie transportu i organizacji procesów logistycznych i transportowych w różnych gałęziach gospodarki z uwzględnieniem rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Ma wiedzę na temat eksploatacji środków transportu, inżynierii ruchu, systemów transportowych i magazynowych. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązywać problemy w zakresie organizacji, projektowania i nadzorowania procesów logistycznych.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w działach transportu i logistyki, w jednostkach technicznego zaplecza transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego i wewnątrzzakładowego oraz w przedsiębiorstwach spedycyjnych i centrach logistycznych.

   
 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!