Technologia żywności i żywienie człowieka

 • UP
 • Rekrutacja
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Stopień: I i II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: dla studiów I stopnia: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne; dla studiów II stopnia: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Technologia żywności i żywienie człowieka to kierunek integrujący wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Inżynier technologii żywności opracowuje i wykorzystuje technologie otrzymywania produktów żywnościowych wysokiej jakości, estetycznie opakowanych, smacznych, zdrowych. Absolwent kierunku jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności.

  Student ma możliwość wyboru jednego z bloków tematycznych dotyczących technologii żywności pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Zdobywa wiedzę w ramach trzech podstawowych bloków przedmiotów obowiązkowych: ogólnych, kierunkowych podstawowych i kierunkowych zawodowych. Kształcenie obejmuje również blok  przedmiotów ekonomicznych.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:

  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  2,0

  4,0

   

 • Przykłady przedmiotów

  Higiena żywności, Analiza instrumentalna żywności, Chemia żywności i toksykologia, Inżynieria procesowa

 • Perspektywy zawodowe

  W zawodzie technologa żywności i żywienia człowieka występuje wiele specjalizacji, a za tym idzie również różnorodność zajmowanych stanowisk. Absolwent jest przygotowany m.in. do pracy w przedsiębiorstwach jako:

  • kierownik wyższego szczebla np. zakładu, gdzie dba o sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa;
  • kierownik średniego szczebla np. zmiany, linii, gdzie nadzoruje pracę podległych mu pracowników oraz koordynuje i nadzoruje przebieg poszczególnych etapów produkcji;
  • kierownik niższego szczebla – brygadzista, główny technolog;
  • laborant, który wykonuje wszechstronne analizy biochemiczne surowców, produktów, czuwa nad ich jakością;
  • pracownik naukowy, który opracowuje nowe receptury i technologie w skali laboratoryjnej, prowadzi badania nad
   poprawą jakości i trwałości produktów spożywczych, dodatkowo poszerzają swoją wiedzę, prowadzą
   działalność dydaktyczną.

  Absolwent może pracować m.in. w:
  •    różnych działach przemysłu spożywczego,
  •    chłodnictwie i przechowalnictwie żywności,
  •    placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności,
  •    zakładach żywienia zbiorowego,
  •    przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów,
  •    w dystrybucji i handlu żywnością,
  •    kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych.