Technologia żywności i żywienie człowieka

 • UP
 • Rekrutacja
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Technologia żywności i żywienie człowieka to kierunek integrujący wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Inżynier technologii żywności opracowuje i wykorzystuje technologie otrzymywania produktów żywnościowych wysokiej jakości i odpowiednio opakowanych. Absolwent kierunku jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności.

  Student ma możliwość wyboru jednego z bloków tematycznych dotyczących technologii żywności lub żywienia człowieka. Fakultatywny charakter studiów sprzyja rozwijaniu indywidualnych zainteresowań studenta.

  Podstawowe elementy programu studiów obejmują m.in.: chemię, matematykę z elementami statystyki, biofizykę, biochemię.

  Elementy związane z technologią żywności obejmują m.in.: chemię żywności i toksykologia, analizę ogólną i sensoryczną żywności, mikrobiologię, ogólną technologię żywności, kierunkowe technologie żywności, aparaturę przemysłu spożywczego, inżynierię procesową, żywienie człowieka, biotechnologię żywności, projektowanie środków spożywczych, systemy zapewnienia jakości, technologię gastronomiczną, prawo żywnościowe, zarządzanie przedsiębiorstwem spożywczym, ekonomikę przedsiębiorstw spożywczych.

  Studenci technologii żywności uczestniczą w licznych zajęciach w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto biorą udział w programie praktyk i staży zawodowych krajowych i zagranicznych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  technologia węglowodanów i tłuszczów, browarnictwo, winiarstwo i gorzelnictwo, projektowanie technologiczne, produkty mleczarskie w żywieniu, opakowalnictwo i przechowalnictwo żywności, technologia owoców, warzyw i grzybów, technologia mięsa.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów inżynierskich kierunku technologia żywności i żywienie człowieka może pracować m.in. w zakładach różnych branż przemysłu spożywczego, organach urzędowej kontroli żywności, laboratoriach analizy żywności, zakładach żywienia zbiorowego, w dystrybucji i handlu żywnością czy też prowadzić własną działalność gospodarczą.