Technika rolnicza i agrotronika

 • Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień:
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: dla studiów I stopnia: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne;
 • Opis kierunku


  Technika rolnicza i agrotronika (TRiA) to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania wiedzy oraz procesów inżynierskich do dynamicznie rozwijających się działów gospodarki jakimi są: produkcja rolnicza, obsługa techniczna maszyn i urządzeń rolniczych, serwis i punkty dystrybucji maszyn oraz wdrażanie rolnictwa precyzyjnego. Proponowany program studiów posiada szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, oferując szeroką gamę obligatoryjnych i fakultatywnych przedmiotów specjalistycznych, co zapewni absolwentom wysoki poziom kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej. Proponowany program studiów wpisuje się w wieloaspektowe wykorzystanie potencjału przyrodniczego i gospodarczego regionu oraz kraju do wytwarzania wysokiej jakości produktów rolniczych, na które wzrasta zapotrzebowanie. Obecnie dynamicznie rozwijającą  się gałęzią gospodarki jest produkcja rolnicza, a w niej sektor maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym sektorze gospodarki jest widoczne, począwszy od stanowisk związanych z etapem pozyskania wysokiej jakości surowców i produktów rolniczych, poprzez wdrażanie nowoczesnych zmechanizowanych i zautomatyzowanych technologii produkcji przyjaznych środowisku. Przedstawiony program kierunku technika rolnicza i agrotronika poszerzy zatem ofertę kształcenia, w nawiązaniu do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

  Treści kształcenia na kierunku technika rolnicza i agrotronika obejmują zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych, a przede wszystkim z zakresu dyscyplin: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

  Kształcenie na kierunku technika rolnicza i agrotronika stanowi nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym wykorzystania potencjału regionalnego do wsparcia rozwoju dynamicznie rosnącego segmentu gospodarki.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

   – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły,

  – dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów uwzględnia się zasady preferencyjne (w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady).

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Pierwsze semestry pierwszego stopnia obejmują głównie przedmioty ogólne i podstawowe, a w kolejnych semestrach stopniowo wzrasta udział przedmiotów kierunkowych. Wśród przedmiotów ogólnych i podstawowych znalazły się m.in.: język obcy, technologie informatyczne, fizyka, chemia rolna, matematyka, grafika inżynierska, podstawy elektrotechniki, naukę o materiałach, metrologia i podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zdecydowaną większość modułów stanowią przedmioty kierunkowe, w tym: maszynoznawstwo rolnicze, eksploatacja maszyn, konstrukcja maszyn, pojazdy rolnicze, gospodarka energetyczna, automatyka, systemy informacji przestrzennej, mechatronika rolnicza, agrorobotyka.

   

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent ma przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub podjęcia pracy w różnych instytucjach:  administracji rządowej i samorządowej, na uczelniach, instytutach naukowych i badawczych, zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych, biurach projektowych czy serwisach obsługi maszyn rolniczych.