Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

 • Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne jest kierunkiem wyjątkowym w swojej specyfice, gdyż jest kierunkiem pośrednim – łącznikiem między ogrodnictwem i architekturą krajobrazu. Zawiera elementy, których brakuje w obu tych kierunkach i stawia nacisk na estetykę otoczenia i jakość życia człowieka w skali publicznej i prywatnej przy wykorzystaniu materiału roślinnego.
   
  Podstawowym zadaniem kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne jest uwypuklenie piękna roślin uprawnych i dziko rosnących w otoczeniu człowieka nie tylko poprzez urządzanie terenów zieleni w tym ogrodów i parków (o różnej skali i charakterze), ale także dekoracji wnętrz, ich aranżacji z wykorzystaniem materiału roślinnego zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.
   
  Kierunek studiów sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne jest wpisany w strategię rozwoju Uniwersytetu i Wydziału. Jest też ściśle związany z działalnością naukowo-badawczą pracowników. Utworzenie kierunku jest odpowiedzią na potrzeby społeczne oraz rynku pracy. Rosnąca świadomość mieszkańców miast i wsi w zakresie estetyki otoczenia a jednocześnie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju stwarza zapotrzebowanie na specjalistów mogących zapewnić odpowiedni standard terenów zieleni, ogrodów i wnętrz projektowanych z wykorzystaniem roślin, przy jednoczesnej dbałości o zdrowie i samopoczucie człowieka a także zachowanie bioróżnorodności.
   
  Ich wykształcenie zapewni wyspecjalizowana, wysoko wykwalifikowana kadra Uniwersytetu, a zwłaszcza pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału, w skład którego wchodzą następujące jednostki: Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa z Pracownią Enologii, Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych z Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich, Katedra Uprawy i Żywienia Roślin, Katedra Botaniki z Zakładem Aerobiologii i Biologii Roślin, Katedra Fizjologii Roślin, Katedra Ochrony Roślin z Zakładem Entomologii, Zakładem Fitopatologii i Mikologii oraz Zakładem Metod Ochrony Roślin.
   
  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne o profilu ogólnoakademickim jest nabycie przez studentów umiejętności, wiedzy i kompetencji w kształtowaniu otoczenia ukierunkowanym na zintegrowanie ogrodnictwa i sztuki w skali terenów zieleni i wnętrz oraz uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji zawodowych inżyniera poprzez opanowanie w zaawansowanym stopniu podstawowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych w zakresie wykonywanego zawodu. Usytuowanie kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne w dziedzinie nauk rolniczych i w dziedzinie sztuki sprawia, że absolwent – inżynier legitymuje się interdyscyplinarną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami.
   
  Absolwent dysponuje w zaawansowanym stopniu wiedzą dotyczącą pojęć i terminologii przyrodniczej oraz techniki ogrodniczej wzbogaconą o elementy humanistyczno-społeczne, a przede wszystkim dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu urządzania, budowy, pielęgnowania i konserwacji terenów zieleni w tym ogrodów i parków (o różnej skali i charakterze) a także dekoracji wnętrz z wykorzystaniem materiału roślinnego zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Mając przygotowanie z zakresu uprawy różnych grup roślin (w tym drzew, roślin ozdobnych, sadowniczych, warzywniczych, zielarskich), wiedzę o roślinach dziko rosnących, ich siedlisku i wymaganiach, a także podstaw fitosocjologii, gleboznawstwa i geodezji oraz podstawowe umiejętności projektowe, absolwent jest przygotowany do pracy w firmach zajmujących się kształtowaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz aranżacją i wystrojem wnętrz, których działalność ma wpływ na komfort życia człowieka i estetykę otoczenia w przestrzeni publicznej i prywatnej, a także do samodzielnego prowadzenia firm o tym charakterze z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  – laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty wymagane do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym to: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: 

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Rodzima roślinność w parku i w ogrodzie, Dobór i aranżacja ozdobnych roślin sezonowych , Projektowanie rabat i kwietników, Kompozycje roślinne do dekoracji wnętrz, Projektowanie ogrodów przydomowych

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent posiada umiejętności identyfikacji roślin ozdobnych, użytkowych i dziko rosnących oraz agrofagów, analizuje procesy biologiczne zachodzące w roślinach i ich otoczeniu, interpretuje zjawiska i czynniki mające wpływ na wzrost i rozwój oraz walory dekoracyjne roślin, jakość zdrowia człowieka, stan środowiska przyrodniczego i jego zasoby.

  Ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie florystyki, rysunku odręcznego i technicznego, rzeźby i innych sztuk plastycznych związanych z dekoracją i aranżacją wnętrz a także zna techniki komputerowe wspierające proces tworzenia ogrodów i wnętrz ogrodowych w przestrzeni publicznej i prywatnej. Jest przygotowany do inwentaryzacji i waloryzacji zasobów roślinnych. Zna style i trendy rozwojowe w sztuce ogrodowej a także podstawy hortiterapii. Potrafi tworzyć nasadzenia roślinne o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu, umiejętnie urządzać i pielęgnować tereny zieleni, ogrody przydomowe i miejskie oraz wnętrza ogrodowe i dekoracje roślinne w obiektach zamkniętych, a także właściwie dobrać i zastosować sprzęt, narzędzia, techniki i metody do uprawy roślin, ich pielęgnacji i ochrony w gruncie, na dachach i ścianach oraz w pomieszczeniach zamkniętych.

  Posiada elementarną wiedzę z zakresu marketingu i przedsiębiorczości. Jest otwarty na doskonalenie wiedzy, kreatywny w działalności na rzecz środowiska i interesu społecznego, a także gotowy do współpracy z innymi specjalistami. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach pokrewnych.