Wykaz kierunków studiów II stopnia w rekrutacji letniej na rok akademicki 2021/2022

Kierunek studiów Czas trwania Rodzaj studiów Specjalizacje
Agroleśnictwo 2 lata niestacjonarne  
Behawiorystyka zwierząt 2 lata niestacjonarne  

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

2 lata

niestacjonarne  
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 lata niestacjonarne  
Biobiznes
2 lata stacjonarne  
Biologia

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

1.biologia stosowana (s,n)

2. biologia sądowa (s,n)

Dietetyka

2 lata

stacjonarne

 

Doradztwo ogrodnicze

2 lata niestacjonarne  
Gospodarka przestrzenna 2 lata niestacjonarne  
Inżynieria przemysłu spożywczego 2 lata niestacjonarne  
Inżynieria środowiska 2 lata niestacjonarne 1. alternatywne źródła energii (n)
2. gospodarka odpadami (n)
3. gospodarka wodno-ściekowa (n)

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

2 lata niestacjonarne  
Ochrona środowiska 2 lata niestacjonarne  
Ogrodnictwo 2 lata niestacjonarne  
Rolnictwo 2 lata niestacjonarne  
Technologia żywności i żywienie człowieka 2 lata niestacjonarne  
Transport i logistyka 2 lata niestacjonarne

1. inżynieria transportu i spedycja (n)
2. transport specjalistyczny (n)

Turystyka i rekreacja

2 lata

stacjonarne
niestacjonarne
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2 lata niestacjonarne 1. inżynieria zarządzania produkcją i usługami (n)
2. marketing i zarządzanie produkcją żywności (n)
Zielarstwo i fitoprodukty 2 lata niestacjonarne  
Zootechnika 2 lata niestacjonarne 1. hodowla i użytkowanie koni (n)

Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Komplet dokumentów za wyjątkiem 2 egz. umowy pkt 4 i orzeczenia lekarskiego pkt 8 należy dostarczyć osobiście (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą) do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatów także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą). Dokumenty wymienione w punktach 4 i 8 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

  1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata  po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Kandydat jest zobowiązany do wgrania zdjęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w IRK (zakładka zdjęcie).
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopią suplementu poświadczone przez uczelnię. Oryginał dyplomu i suplementu tylko do wglądu. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów za granicą (z apostille) i tłumaczeniem na język polski – oryginał do wglądu.
  3. Warunkowe zaświadczenie – kandydaci, którzy w czasie rekrutacji nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów mogą złożyć warunkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu dyplomowego wraz ze średnią ocen z egzaminów i zaliczeń wyliczoną zgodnie z Regulaminem studiów (zaświadczenie należy pobrać z dziekanatu).
  4. Umowa (dotyczy tylko studentów na studia niestacjonarne i cudzoziemców studiujących za odpłatnością) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej, określająca warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia i wpisaniu na listę studentów (status przyjęty-student). Kandydat składa 2 egzemplarze podpisanej umowy  w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.
  5. Wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu dla kandydatów, którzy chcą legitymację. Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wnieść na konto wygenerowane w IRK po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia i przed złożeniem dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta. Absolwenci UP w Lublinie posiadający legitymację elektroniczną  nie mają obowiązku wyrabiania nowej legitymacji i wnoszenia opłaty za legitymację. W formularzu rekrutacyjnym zaznaczają opcję – „nie chcę legitymacji”.
  6. Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).
  7. Deklaracja kierunku pokrewnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia (tzn. inny niż ten na który się ubiegają). Kandydat zaznacza w systemie IRK, że jest to kierunek pokrewny i wypełnia deklarację kierunku pokrewnego i przesyła wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
  8. Kandydat po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z systemu IRK (zakładka wydruki). Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu  w pierwszym tygodniu zajęć.
  9. Cudzoziemcy – kserokopia dowodu ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (oryginał do wglądu) albo oświadczenie pisemne o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. Oświadczenie, że cudzoziemiec został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia w całym okresie kształcenia w UP w Lublinie.
  10. Cudzoziemcy – kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Pobytu (oryginał do wglądu).
  11. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument (oryginał do wglądu).
  12. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/języka angielskiego (oryginał do wglądu).

 

Lublin, 3 marca 2021 r.

 1.  

KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

Rekrutacja 2021/2022

 1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

 

 1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

 

 1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.

 

 1. O przyjęcie na kierunek dietetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których uzyskane efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz w programie studiów występował przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 110.

 

 1. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności.

 

 1. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.

 

 1. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.

 

 1. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wersji elektronicznej wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej).

 

 1. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.

 

 1. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

Rekrutacja 2021/2022

 1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

 

 1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

 

 1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.

 

 1. O przyjęcie na kierunek dietetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których uzyskane efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz w programie studiów występował przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 110.

 

 1. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności.

 

 1. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.

 

 1. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.

 

 1. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wersji elektronicznej wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej).

 

 1. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.

 

 1. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

 

Badania lekarskie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2021-2022

 

1. Kandydat przyjęty na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy  z systemu IRK (zakładka wydruki).

2. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć.

Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, architektura      krajobrazu nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.

I. Badania lekarskie dla kandydatów na studia wykonują bezpłatnie Poradnie Medycyny Pracy w  Lublinie:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie

a) Filia nr 1 – ul. Nałęczowska 27 codziennie w dni robocze w godzinach od

    1000 – 1600; tel. 81-533-00-34

b) Filia nr 2 – ul. Nowy Świat 38 codziennie w dni robocze w godzinach od

   900 – 1400; tel. 81-534-07-41 w miesiącach lipiec i sierpień pacjenci                 przyjmowani w godzinach: 8.00 – 14.00

Kandydaci kierowani na badania lekarskie powinny posiadać:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wystawione przez uczelnię
 • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli kandydat korzystał z takiego leczenia
 • jeżeli kandydat posiada dodatkowe wyniki badań należy je zabrać ze sobą
 • jeżeli kandydat nosi okulary należy zabrać je ze sobą

 II. Badania lekarskie dla kandydatów na studia z innych województw wykonywane są bezpłatnie przez Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (Poradnie Medycyny Pracy).

III. Kandydaci z innych województw mogą wykonać także badania bezpłatnie w Lublinie w w/w placówkach (należy posiadać skierowanie z uczelni i dowód tożsamości).

SEKRETARIATY WYDZIAŁOWYCH  KOMISJI REKRUTACYJNYCH

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

1. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

Kierunki studiów: agrobiznes, agroleśnictwo, analityka środowiskowa i przemysłowa, bioinżynieria, biobiznes, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, technologia biosurowców i biomateriałów, turystyka i rekreacja, zarządzanie zasobami Ziemi

AGRO II sala 105 ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445-68-43

e-mail: rekrutacja.wa@up.lublin.pl

 

2. WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Kierunki studiów: weterynaria, analityka weterynaryjna

AGRO II sala 106 ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445 – 66 – 27

e-mail: rekrutacja.wet@up.lublin.pl

 

3. WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

Kierunki studiów: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo, pszczelarstwo w agroekosystemach, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445- 65 – 01

e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl

 

4. WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kierunki studiów: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, ekologia miasta, enologia i cydrownictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

AGRO II sala 105 ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445 – 60 – 95

e-mail: rekrutacja.ogr@up.lublin.pl 

5. WYDZIAł INŻYNIERII PRODUKCJI

Kierunki studiów: ekoenergetyka, geodezja i kartografia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria rolnicza i leśna, inżynieria środowiska, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

AGRO II sala 103 ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445 – 61- 04

e-mail: rekrutacja.wip@up.lublin.pl

 

6. WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

Kierunki studiów: biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

AGRO II sala 104 ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445 –  68 – 61

e-mail: rekrutacja.nozib@up.lublin.pl

 

7. WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Kierunki studiów: biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ekorehabilitacja, ochrona środowiska, zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445  – 60 – 61

e-mail: rekrutacja.wbs@up.lublin.pl

Uchwała 35/2020-2021 z dnia 26.03.2021 w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok akademicki 2021-2022

 

Kierunek studiów Liczba miejsc na I roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynajacych się od semestru zimowego, rok akademicki 2021-2022
BIOLOGIA 30
BIOBIZNES 30
DIETETYKA 60
TURYSTYKA I REKREACJA 30

Zarządzenie 37/2021 z dnia 30.03.2021 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 

Uchwała 36/2020-2021 z dnia 26.03.2021 w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022