I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia – dotyczy kierunku dietetyka 

 

Weryfikacja deklaracji kierunku pokrewnego zostanie przeprowadzona na podstawie deklaracji przesłanych przez kandydatów.


10 stycznia 2022 r.   

– 21 lutego 2022 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie www.up.lublin.pl

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu / dyplomie, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Kandydat wybiera kierunek studiów i wskazuje tylko jedną specjalność w ramach kierunku studiów, jeżeli specjalność jest oferowana.

Do 21 lutego 2022 r. kandydaci na kierunek hipologia i jeździectwo są zobowiązani do przesłania zaświadczenia lekarskiego (skan) o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego oraz (skan np. odznaki) dokumentu będącego podstawą zwolnienia kandydata ze sprawdzianu na adres e-mail:

Do 21 lutego 2022 r. kandydaci z kierunków pokrewnych mają obowiązek przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 22 lutego 2022 r. (wtorek)

godz. 9.00

Weryfikacja umiejętności jeździeckich dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo (nie dotyczy kandydatów zwolnionych ze sprawdzianu zgodnie z zapisami uchwały rekrutacyjnej §14 ust. 11).

Miejsce: Gospodarstwo Doświadczalne Felin, Lublin ul. Doświadczalna 45, godz. 900. Kandydat powinien posiadać strój do jazdy konnej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Uwaga: Należy zgłosić się o godz. 830 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym (do wglądu).

 

23 lutego 2022 r. (środa) godz. 1200

Posiedzenie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

23 lutego 2022 r.

godz. 1400

Komunikat o osobach zakwalifikowanych na wybrany kierunek studiów.

Kandydat otrzyma informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego o statusie: zakwalifikowany/niezakwalifikowany w systemie IRK.

Jeżeli kierunek studiów lub specjalność nie zostanie utworzona z powodu niewystarczającej liczby chętnych lub kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na wybrany kierunek lub specjalność z powodu braku miejsc, otrzymają informację w systemie IRK o możliwości wybrania innego kierunku lub specjalności.

24 i 25 lutego 2022 r.

od godz. 800

do godz. 1700 

(czwartek i piątek)

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia.

Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską/kurierem lub  bezpośrednio można złożyć w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli okoliczności związane ze stanem epidemii będą na to pozwalały (szczegółowe informacje Komisja przekaże na indywidualne konto kandydata w systemie IRK).

Kandydaci, którzy złożą/prześlą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status przyjęty.

Komisja prześle komunikat na indywidualne konto kandydata o wpisaniu na listę studentów. Zawiadomienie drogą elektroniczną jest jedyną formą zawiadomienia kandydata o wpisaniu na listę studentów. Komisja nie wysyła do kandydata decyzji administracyjnej.

 

Ważne informacje dla kandydatów:

  1. W związku z trwająca epidemią COVID-19 kandydaci powinni dostarczać dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście. Kandydat przesyła kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i jest zobowiązany do okazania oryginału dyplomu w dziekanacie po rozpoczęciu zajęć.
  2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów (kandydat nie otrzymuje decyzji administracyjnej). Natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez osobę, która przewodniczy wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
  3. Status przyjęty oznacza, że kandydat złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.
  4. Kandydaci na studia drugiego stopnia wybierają kierunek studiów i specjalność, jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności. Jeżeli kierunek/specjalność nie zostanie utworzony(a) z powodu niewystarczającej liczby chętnych do studiowania, kandydaci otrzymają propozycję wybrania innego kierunku/specjalności w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.
  5. Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych pracują od 21 lutego do 4 marca 2022 r. ul. Akademicka 15, sala nr 3 i 4.

 

 

Lublin, dnia 02.11.2021 r.

Ponad 50 kierunków studiów na 7 wydziałach - dołącz do nas!