Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Komplet dokumentów za wyjątkiem 2 egz. umowy (pkt 4) i orzeczenia lekarskiego (pkt 8) należy dostarczyć osobiście (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą) do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatów także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą). Dokumenty wymienione w punktach 4 i 8 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Kandydat jest zobowiązany do wgrania zdjęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w IRK (zakładka zdjęcie).
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopią suplementu poświadczone przez uczelnię. Oryginał dyplomu i suplementu tylko do wglądu. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów za granicą (z apostille) i tłumaczeniem na język polski – oryginał do wglądu.
 3. Warunkowe zaświadczenie – kandydaci, którzy w czasie rekrutacji nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów mogą złożyć warunkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu dyplomowego wraz ze średnią ocen z egzaminów i zaliczeń wyliczoną zgodnie z Regulaminem studiów (zaświadczenie należy pobrać z dziekanatu).
 4. Umowa (dotyczy tylko studentów na studia niestacjonarne i cudzoziemców studiujących za odpłatnością) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej, określająca warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia i wpisaniu na listę studentów (status przyjęty-student). Kandydat składa 2 egzemplarze podpisanej umowy w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.
 5. Wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu dla kandydatów, którzy chcą legitymację. Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wnieść na konto wygenerowane w IRK po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia i przed złożeniem dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta. Absolwenci UP w Lublinie posiadający legitymację elektroniczną nie mają obowiązku wyrabiania nowej legitymacji i wnoszenia opłaty za legitymację. W formularzu rekrutacyjnym zaznaczają opcję – „nie chcę legitymacji”.
 6. Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).
 7. Deklaracja kierunku pokrewnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia (tzn. inny niż ten na który się ubiegają). Kandydat zaznacza w systemie IRK, że jest to kierunek pokrewny i wypełnia deklarację kierunku pokrewnego i przesyła wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 8. Kandydat po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z systemu IRK (zakładka wydruki). Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć.
 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego oraz dokument będący podstawą zwolnienia kandydata ze sprawdzianu weryfikującego umiejętności jeździeckie (jeżeli dotyczy kandydata) należy przesłać skan na adres e-mail: do 21.02.2022 r.
 10. Deklaracja wyboru ścieżki tematycznej (wszechstronnego lub wierzchowego użytkowania konia) dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo.
 11. Cudzoziemcy – kserokopia dowodu ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (oryginał do wglądu) albo oświadczenie pisemne o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. Oświadczenie, że cudzoziemiec został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia w całym okresie kształcenia w UP w Lublinie.
 12. Cudzoziemcy – kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Pobytu (oryginał do wglądu).
 13. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument (oryginał do wglądu).
 14. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/języka angielskiego (oryginał do wglądu).

 Lublin, 2.11.2021 r.