Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Komplet dokumentów za wyjątkiem 2 egz. umowy – jeśli dotyczy (pkt 9) – oraz orzeczenia lekarskiego (pkt 10) należy dostarczyć osobiście (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą) do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Dokumenty mogą być dostarczone  do sekretariatów także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów (jeżeli okoliczności związane z epidemią pozwolą).

Dokumenty wymienione w punktach 9 i 10 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 

 1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Kandydat jest zobowiązany do wgrania zdjęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w IRK (zakładka zdjęcie).
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości albo kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem  o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu. Kserokopia aneksu do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego. Oryginał aneksu do świadectwa tylko do wglądu.
 3. Dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad korzystających ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego: oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu. W czasie rejestracji olimpijczycy mają obowiązek zaznaczyć opcję olimpijczyk i dołączyć w IRK scan dokumentu poświadczającego uprawnienia.
 4. Dotyczy tylko kandydatów ze „starą maturą”: kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu.
 5. Jeśli kandydat szkołę średnią ukończył za granicą: kserokopia świadectwa uzyskanego za granicą (wraz z legalizacją lub apostille), poświadczona przez uczelnię, do którego należy dołączyć tłumaczenie na język polski i zaświadczenie/decyzję administracyjną wydaną przez kuratora oświaty, jeżeli jest wymagana nostryfikacja (oryginał do wglądu).
 6. Wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu. Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wnieść na konto wygenerowane w IRK (to samo, co dla opłaty rekrutacyjnej za studia) po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia i przed złożeniem dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta.
 7. Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).
 8. Kandydaci, którzy ubiegają   się o przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo, aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.
 9.  Kandydaci na studia niestacjonarne oraz cudzoziemcy studiujący za odpłatnością: umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej określająca warunki odpłatności  za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji  o przyjęciu na studia i wpisaniu na listę studentów (status przyjęty – student). Kandydat składa  2 egzemplarze podpisanej umowy w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.
 10. Kandydat po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z systemu IRK (zakładka wydruki). Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, architektura krajobrazu nie mają obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
 11. Cudzoziemcy – kserokopia dowodu ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (oryginał do wglądu) albo oświadczenie pisemne o przystąpieniu  do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 października danego roku akademickiego. Oświadczenie, że cudzoziemiec  został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia w całym okresie kształcenia w UP w Lublinie.
 12. Cudzoziemcy – zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów w UP w Lublinie, do pobrania: Zgoda rodziców na podjęcie studiów.
 13. Cudzoziemcy – kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Pobytu (oryginał do wglądu).
 14. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument (oryginał do wglądu).
 15. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/języka angielskiego (oryginał do wglądu).

 

Lublin, 3 marca 2021 r.