Pszczelarstwo w agroekosystemach

 • Wydział: Nauk  Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Unikatowy w skali kraju kierunek umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki i uwarunkowań prowadzenia działalności pszczelarskiej.

  Student nauczy się: funkcjonalnej morfologii i anatomii pszczoły, fizjologii pszczoły, biologii rodzinny pszczelej, rozpoznawania gatunków pszczół występujących w różnych krajach świata, nowoczesnej gospodarki pasiecznej w różnych systemach i typach uli w ciągu całego sezonu pszczelarskiego, rozmnażania rodzin pszczelich i wychowu matek pszczelich, inseminacji matek pszczelich, budowy uli wykonanych z różnych materiałów, rozpoznawać i zapobiegać chorobom owadów pszczołowatych, rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom  wynikającym z intensywnej gospodarki pasiecznej, rozpoznawać rośliny pożytkowe i uprawiać rośliny nektaro- oraz pyłkodajne jako naturalne pastwiska wykorzystywane przez  pszczoły, racjonalnie stosować sztuczne pokarmy w żywieniu pszczół, biologii dzikich zapylaczy.

  Absolwent pozna szerokie możliwości współczesnego wykorzystania pszczół oraz produktów pszczelich z uwzględnieniem apiterapii.  Uzupełnieniem tego będzie wiedza dotycząca ekologii pszczół w ekosystemach przyrodniczych.  

  Zdobyta w czasie studiów szeroka wiedza, rolnicze kwalifikacje zawodowe i kompetencje pozwolą absolwentowi nie tylko prowadzić gospodarstwo pasieczne lub działalność gospodarczą związaną z sektorem pszczelarskim, lecz także znaleźć zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i instytucji z otoczenia rolnictwa, w tym także świadczyć usługi doradcze.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

   – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Student nauczy się: funkcjonalnej morfologii i anatomii pszczoły, fizjologii pszczoły, biologii rodzinny pszczelej, rozpoznawania gatunków pszczół występujących w różnych krajach świata, nowoczesnej gospodarki pasiecznej w różnych systemach i typach uli w ciągu całego sezonu pszczelarskiego, rozmnażania rodzin pszczelich i wychowu matek pszczelich, inseminacji matek pszczelich, budowy uli wykonanych z różnych materiałów, rozpoznawać i zapobiegać chorobom owadów pszczołowatych, rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom  wynikającym z intensywnej gospodarki pasiecznej, rozpoznawać rośliny pożytkowe i uprawiać rośliny nektaro- oraz pyłkodajne jako naturalne pastwiska wykorzystywane przez  pszczoły, racjonalnie stosować sztuczne pokarmy w żywieniu pszczół, biologii dzikich zapylaczy.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent tego kierunku jako dobrze wykształcony młody pszczelarz posiadający kwalifikacje rolnicze będzie dysponował szerokim zakresem możliwości rozwoju zawodowego. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje pozwolą mu prowadzić gospodarstwo pasieczne lub działalność gospodarczą związaną z sektorem pszczelarskim i rolnictwem. Ponadto będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt pszczelarski, prowadzących skup, przetwórstwo i obrót produktami pszczelimi. Przed Absolwentem rysuje się także możliwość zatrudnienia w różnych podmiotach i instytucjach np.: nadzorujących pasieki ekologiczne, w laboratoriach wykonujących usługowe badanie pszczół.

  Szeroka wiedza, kwalifikacje i kompetencje pozwolą absolwentowi także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i instytucjach z otoczenia rolnictwa, w tym także świadczyć usługi doradcze, np. w: ośrodkach hodowli zachowawczej i zarodowej, Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa, instytucjach samorządowych oraz we wszystkich instytucjach utrzymujących pszczoły na balkonach czy ogrodach jako „pocket pets”.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!

Wprowadź tytuł...

Sprawdź Niezbędnik Kandydata i zarejestruj się teraz!