Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Kierunek unikatowy, łącząc kilka ważnych aspektów związanych z pielęgnacją zwierząt. Dotychczas nie funkcjonuje analogiczny kierunek nie tylko w obrębie lubelskich uczelni ale również uczelni krajowych. Unikatowość kierunku jest wynikiem bogatego programu studiów, przygotowującego przyszłych absolwentów do pracy ze zwierzętami na różnych płaszczyznach, takich jak groomer, asystent lekarza weterynarii czy animaloterapeuta. Proponowane studia zamykają się w stwierdzeniu: człowiek pomaga zwierzętom – zwierzęta pomagają człowiekowi.

  Ukończenie tego kierunku pozwoli jego absolwentom na swobodne poruszanie się na rynku pracy w obszarach związanych z szeroko pojętymi interakcjami człowiek-zwierzę. Jedną z ciekawszych perspektyw, jaką zapewnia kierunek jest możliwość zakładania ośrodków zajmujących się hodowlą różnych gatunków zwierząt wykorzystywanych w animaloterapii, jak również prowadzeniem ośrodków specjalizujących się w utrzymaniu zwierząt terapeutycznych, dzięki szerokiej wiedzy jaką nabędą studenci z zakresu animaloterapii.

  Program studiów zakłada również nabycie wiedzy z zakresu medycznego, tak aby przyszły absolwent studiów mógł współpracować z lekarzem weterynarii, jako asystent, wykonując czynności pod nadzorem lekarza weterynarii.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji: język obcy nowożytny i jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczenstwie

  2,0

  4,0

  Kandydat powinien posiadać świadectwo maturalne oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku. Ze względu na to, że literatura przedmiotu jest łatwiej dostępna w języku angielskim zaleca się, aby kandydat na I stopniu studiów kierunku „Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia” znał język angielski na poziomie A2.

 • Przykłady przedmiotów

  Tematyka przedmiotów na kierunku „Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia” zawiera się w trzech aspektach:

  1.Pielęgnacji zwierząt w kontekście przygotowania do wystaw i pokazów np.: Przygotowanie zwierząt gospodarskich do wystaw, Przygotowanie zwierząt towarzyszących do wystaw,

  2. Pielęgnacji zwierząt chorych np.: Blok medyczny I i II, Choroby zwierząt egzotycznych, Pierwsza Pomoc, Fizjoterapia, Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich

  3. Animaloterapii, gdzie zajęcia dotyczą nie tylko podstawowych grup zwierząt wykorzystywanych w terapii, ale np. metod jeszcze mało znanych i stosowanych w Polsce, jak chociażby Hirudinologia, czy Wykorzystanie ptaków w terapiach zwierzęcych.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat wymogów utrzymania  różnych gatunków zwierząt w kontekście zachowania bioróżnorodności, optymalizacji ich środowiska życia, stanu zdrowia, wymogów psychicznych oraz fizjologicznych, w tym na temat opieki nad zwierzętami wykazującymi problemy zdrowotne. Nabędzie poszerzoną wiedzę w zakresie metod, technik, narzędzi stosowanych w pielęgnacji zwierząt, a także pozna możliwości kompleksowego oddziaływania poprzez kontakt ze zwierzętami lub wykorzystanie produktów pochodzenia zwierzęcego na zdrowie człowieka i jakość jego życia oraz mechanizmy interakcji zachodzące pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Absolwent będzie potrafił wybrać, zastosować i optymalizować techniki pielęgnacji i utrzymania zwierząt w zależności od ich gatunku i przeznaczenia oraz opracować systemy utrzymania uwzględniające stan fizjologiczny, stan zdrowia oraz wymogi psychiczne zwierząt, a także podjąć właściwe rozwiązania mające na celu poprawę zdrowia oraz szeroko pojętego dobrostanu zwierząt, zapewnić zwierzętom warunki utrzymania zgodne z ich wymogami gatunkowymi, przeznaczeniem i wykorzystaniem oraz stanem zdrowia.

  Absolwenci kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w kilku płaszczyznach. jak: wykorzystanie zwierząt w poprawie stanu zdrowia ludzi, pielęgnacja zwierząt w gabinetach i ośrodkach związanych z lecznictwem i opieką nad zwierzętami potrzebującymi pomocy medycznej, przygotowanie zwierząt do pokazów, wystaw, umiejętność pielęgnacji zwierząt w kontekście krajowych i międzynarodowych konkursów. Absolwent będzie potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce oraz przygotowaniem i prowadzeniem baz elektronicznych związanych z szeroko pojętą dzielnością gospodarczą, pozna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: w gabinetach i klinikach weterynaryjnych jako tzw. średni personel, asystując lekarzowi i wykonując czynności pod nadzorem lekarza weterynarii, w ośrodkach rehabilitacji zwierząt dzikich, w ogrodach zoologicznych, ośrodkach hodowli zarodowej oraz wszystkich instytucjach utrzymujących zwierzęta jako kompetentna osoba zajmująca się szeroko pojętą pielęgnacją zwierząt oraz w ośrodkach zajmujących się animaloterapią. Może prowadzić zajęcia i edukację z udziałem zwierząt, a współpracując z zespołem specjalistycznym współprowadzić zajęcia terapeutyczne, z wykorzystaniem różnych gatunków zwierząt.