• Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Ochrona środowiska to jeden z priorytetowych kierunków działań rozwijalnych i promowanych przez Unię Europejską. To kierunek integrujący wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, nauk o środowisku, a także technicznych, rolniczych i leśnych. Zajmuje się zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym ora z racjonalnym gospodarowaniem jego zasobami, w tym sposobami harmonizacji postępu technicznego z wysokimi standardami jakości środowiska oraz różnorodnością biologiczną i krajobrazową.

  W ramach Wydziału Biologii Środowiskowej funkcjonuje kierunek Ochrona Środowiska z dwustopniowym systemem kształcenia na studiach stacjonarnych (dzienne) i niestacjonarnych (zaoczne).

   

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do założenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. oparte jest na wynikach nową maturą części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie  konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • laureatów i finalistów olimpiad i konkursów w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia zasady preferencyjne.

  Uwzględniane przedmioty maturalne: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Przykłady przedmiotów w programie studiów:

  meteorologia i klimatologia, ochrona przyrody, grafika inżynierska, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, ekologia, architektura krajobrazu, prawo w ochronie środowiska, monitoring środowiska 

   

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent umie diagnozować stan i procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia prac badawczych, monitorowanych (w terenie i w laboratoriach) oraz projektowych, jak również organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

   

  Jest przygotowany do pracy w:

  • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, za jego jakość i kontrolę jego stanu, (RDOŚ, WIOŚ, RZGW i inne), 
  • laboratoriach badawczych i kontrolnych,
  • firmach projektowych i konsultingowych,
  • przemyśle,
  • rolnictwie,
  • drobnej wytwórczości,
  • administracji (w tym w administracji rządowej;
  • samorządach terytorialnych;
  • dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych itp.),
  • organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.