• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Specjalność: gospodarka leśna (s, n), gospodarka łowiecka (s, n), ochrona zasobów leśnych i środowiska (s, n)
 • Opis kierunku

  Leśnictwo to kierunek, który przygotowuje absolwentów pod względem wiedzy ogólnej oraz praktycznej do wykonywania zadań z zakresie realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej opartej na podstawach ekologicznych.

  Studia na kierunku Leśnictwo umożliwiają również zdobycie szerokiej wiedzy przyrodniczej, która pozwala na pracę nie tylko w jednostkach Lasów Państwowych, lecz również w parkach narodowych oraz instytucjach państwowych i samorządowych związanych z ochroną przyrody i środowiska. Dodatkowo umożliwiają poszerzanie wiedzy z zakresu leśnictwa oraz dziedzin pokrewnych, poszerzając wiedzę, umiejętności i pasję naszych studentów.

  W ramach kierunku od 6-go semestru zaplanowano trzy specjalności:

  • Gospodarka leśna;
  • Ochrona zasobów leśnych i środowiska;
  • Gospodarka łowiecka.
 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane
  w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden
  przedmiot
  do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  botanika leśna, gleboznawstwo leśne, hodowla lasu, geodezja leśna, fitosocjologia leśna, entomologia leśna, szkółkarstwo, urządzanie lasu, biotechnologia leśna, ochrona lasu, geomatyka leśna, edukacja przyrodniczo-leśna, ornitologia, technologia drewna

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  – jednostki administracji Lasów Państwowych,
  – parki narodowe i krajobrazowe,
  – firmy związane z leśnictwem,
  – jednostki samorządu terytorialnego,
  – organizacje pozarządowe,
  – centra edukacji przyrodniczo-leśnej.

  Absolwent posiada wiedzę dotyczącą właściwego użytkowania, kształtowania i ochrony obszarów leśnych w różnych warunkach środowiska. Jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych, projektowania oraz realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych, doskonalenia poziomu technizacji prac leśnych.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!