← powrót do strony szkoleń i kursów

Kierownik kursu: dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni

Absolwent  kursu jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do organizacji przewodnictwa turystyki rowerowej, posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych i  nauk o kulturze fizycznej, wykazuje umiejętności organizowania imprez turystyki rowerowej, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych odbiorców, samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć w zakresie zajęć i imprez w różnych wymiarach czasowo-przestrzennych, przewodnictwa grupy turystycznej. Posiada wiedzę z zakresu  aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących  turystyki rowerowej. Typowymi miejscami pracy dla absolwentów kursu będą biura podróży, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia turystyczne, inni przedsiębiorcy turystyczni i in. Program kursu zawiera 18 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych. Koszt kursu wynosi 599 zł.