• Wydział: Medycyny Weterynaryjnej
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: jednolite magisterskie
 • Czas trwania: 11 semestrów (5,5 roku) – stacjonarne i niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Medycyna weterynaryjna jako dziedzina nauki zajmuje się chorobami zwierząt, ich leczeniem oraz profilaktyką, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego w zakładach leczniczych dla zwierząt, do pracy w państwowej służbie weterynaryjnej oraz placówkach naukowych.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: obowiązkowo biologia, do wyboru: chemia, fizyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmioty obowiązkowe

  biologia

   

   

  1,0

   

   

  2,0

   

   

  Jeden przedmiot do wyboru

  chemia, fizyka, matematyka

   

  1,0

   

   

  2,0

   

 • Przykłady przedmiotów

  Kształcenie obejmuje treści z zakresu: przedmiotów podstawowych (chemia, biologia, fizyka) oraz przedmiotów szczegółowych obejmujących obszar nauk podstawowych (anatomia, biochemia, fizjologia, mikrobiologia, farmakologia, genetyka, epidemiologia); obszar nauk klinicznych (położnictwo, chirurgia ogólna z anestezjologią, parazytologia, diagnostyka laboratoryjna i kliniczna, patologia  z anatomią patologiczną, radiologia, zajęcia kliniczne dotyczące chorób wewnętrznych, zakaźnych, chirurgii   i rozrodu zwierząt domowych, chorób drobiu i innych zwierząt, profilaktyka, państwowa służba weterynaryjna i ochrona zdrowia publicznego); produkcję zwierzęcą (żywienie zwierząt, agronomia, chów i hodowla zwierząt, etologia i ochrona zwierząt); higienę żywności pochodzenia zwierzęcego.

   

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego.  Kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra NaukI i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1233) oraz z dyrektywą WE 2005/36/EC.

   

  Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów przygotowują absolwenta do:

   

  • badania stanu zwierząt, 
  • rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia  chorób zwierząt, 
  • wykonywania zabiegów chirurgicznych, 
  • wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,
  • badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz obrotu zwierzętami;
  • wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania;
  • upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzaniA w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.