• Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Ogrodnictwo to dziedzina nauki zajmująca się hodowlą i uprawą roślin sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych, a także projektowaniem, urządzeniem i pielęgnacją terenów zieleni.

   

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów: 

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej

  stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady

  preferencyjne.

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera, uzyskanych na kierunkach pokrewnych.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Treści podstawowe: zagadnienia związane z botaniką, fizjologią, genetyką i hodowlą roślin, biotechnologią. Treści kierunkowe: kształcenie w zakresie produkcji ogrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem uprawy roślin sadowniczych, warzywnych, przyprawowych, ozdobnych oraz  w zakresie nasiennictwa i szkółkarstwa oraz projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Ponadto przekazywane są treści obejmujące zagadnienia z ekonomiki i organizacji produkcji ogrodniczej oraz ochrony roślin.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  • w gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich, w tym ekologicznych, w firmach i ośrodkach doradztwa rolniczego, giełdach i centrach ogrodniczych, firmach dostarczających środki produkcji dla gospodarstw, 
  •  w gospodarstwach warzywniczych i zielarskich, w tym ekologicznych, w firmach i ośrodkach doradztwa ogrodniczego, giełdach i centrach ogrodniczych, firmach dostarczających środki produkcji dla gospodarstw, 
  • w gospodarstwach produkujących rośliny ozdobne i ozdobny materiał szkółkarski, w instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z doradztwem ogrodniczym, w firmach zajmujących się aranżacją wnętrz, w kwiaciarniach, na giełdach kwiatowych, w firmach ogrodniczych specjalizujących się w zakładaniu, konserwacji i rewaloryzacji terenów zieleni, parków i ogrodów.
  • w gospodarstwach ogrodniczych, grupach producenckich, w firmach doradczych i szkoleniowych, instytucjach i firmach na stanowiskach związanych z doradztwem ogrodniczym
 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!