• Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Inżynieria środowiska to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania działań inżynierskich niezbędnych do ochrony i kształtowania środowiska. Kierunek ten obejmuje studia pierwszego stopnia – inżynierskie: stacjonarne (3,5-letnie – 7 semestrów) i niestacjonarne (4-letnie – 8 semestrów), jak również studia drugiego stopnia – magisterskie: stacjonarne (1,5 roku – 3 semestry) i niestacjonarne (2 lata – 4 semestry).

  Treści kształcenia na kierunku inżynieria środowiska obejmują zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, przede wszystkim z zakresu dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz dyscypliny inżynieria mechaniczna.

  Program kształcenia na I stopniu studiów obejmuje treści dotyczące m.in. chemii, matematyki, fizyki, ochrony własności intelektualnej, rysunku technicznego i geometrii wykreślnej, technologii informacyjnej, geodezji i kartografii, egronomii i BHP, gleboznawstwa, informatycznych podstaw projektowania, meteorologii i klimatologii, mechaniki płynów, mikrobiologii środowiskowej, systemów informacji przestrzennej, ekologii, ochrony środowiska, termodynamiki technicznej, materiałoznawstwa, hydrologii i hydrogeologii, mechaniki i wytrzymałości materiałów, ochrony powietrza, zarządzania środowiskiem, ekonomii, ekonomiki, nanotechnologii, biotechnologii, biochemii, mechaniki gruntów i geotechniki, bezpieczeństwa przemysłowego, gospodarki wodnej i ochrony wód, budownictwa i prawa budowlanego, zagospodarowania wód opadowych, degradacji i rekultywacji zbiorników wodnych, technologii ekoenergetycznych, niekonwencjonalnych źródeł energii, wentylacji i klimatyzacji, technologii wody i ścieków, instalacji sanitarnych, wodociągów i kanalizacji, oczyszczania ścieków w obszarach wiejskich, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem i wibracjami, oceny oddziaływania na środowisko, rekultywacji terenów zdegradowanych, technik ochrony przed erozją, melioracji i odwodnienia obiektów inżynierskich, obiektów małej retencji, gospodarki przestrzennej, sieci i instalacji gazowych, podstaw kosztorysowania, technik cieplnych i ogrzewnictwa, sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych, pomp i przepompowni, automatyki i sterowania, inżynierii rzecznej i ochrony przed powodzią oraz budowli hydrotechnicznych, technologii robót budowlanych.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

   – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  chemia, matematyka, fizyka, rysunek techniczny i geometria wykreślna, geodezja i kartografia, informatyczne podstawy projektowania, meteorologia i klimatologia, mechanika płynów, systemy informacji przestrzennej, termodynamika techniczna, materiałoznawstwo, hydrologia i hydrogeologia, mechanika i wytrzymałość materiałów, ochrona powietrza, zarządzanie środowiskiem, biotechnologia, mechanika gruntów i geotechnika, bezpieczeństwo przemysłowe, gospodarka wodna i ochrona wód, podstawy budownictwa ogólnego, zagospodarowanie wód opadowych, degradacja i rekultywacja zbiorników wodnych, technologie ekoenergetyczne, wentylacja i klimatyzacja, technologia wody i ścieków, instalacje sanitarne, wodociągi, kanalizacje, oczyszczanie ścieków w obszarach wiejskich, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem i wibracjami, ocena oddziaływania na środowisko, rekultywacja terenów zdegradowanych, melioracje, odwodnienia obiektów inżynierskich, obiekty małej retencji, gospodarka przestrzenna, sieci i instalacje gazowe, podstawy kosztorysowania, techniki cieplne, ogrzewnictwo, sieci elektroenergetyczne, instalacje elektryczne, pompy i przepompownie, podstawy automatyki i sterowania, inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią, podstawy technologii robót budowlanych.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent jest przygotowany do pracy w podmiotach gospodarki narodowej, których działalność związana jest z inżynierią i ochroną środowiska, w tym m.in. z racjonalnym wykorzystaniem i ochroną zasobów wodnych, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem oraz oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, ochroną powietrza, itp. 

   
   Perspektywy zatrudnienia:
  – biura projektowe,
  – nadzór budowlany,
  – zakłady gospodarki komunalnej,
  – przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę i ciepło, oczyszczania ścieków, ochrony powietrza, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów itp., 
  – jednostki administracji samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy gmin),
  – instytucje kontroli i monitoringu,
  – jednostki naukowo-badawcze i szkolnictwo,
  – fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią środowiska,
  – własna działalność gospodarcza.
 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmu o kierunku!