• Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Hipologia i jeździectwo jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce. Hipologia obejmuje nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, a także zainteresowanie kandydatów. Kierunek daje możliwość realizowania  szerokiego, ale ścisle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Zajęcia prowadzi najwyższej klasy kadra naukowodydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni.

  Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek hipologia i jeździectwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii: „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”. Kierunek ten prowadzony jest jako studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim przez Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

  Nowość od roku 2019! Specjalność w języku angielskim:  HORSE USAGE

  Celem studiów jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu hipologii i jeździectwa ze szczególnym uwzględnieniem różnych sposobów użytkowania koni, co mają zapewnić moduły uwzględnione w ramach specjalności.
  Studia na tej specjalności dadzą absolwentom poszerzone kwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz objęcie funkcji kierowniczych i doradczych w zakresie hodowli i użytkowania koni, posiadanie wyższego wykształcenia uznawanego w środowisku międzynarodowym oraz podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
  Studenci polscy mają możliwość bezpłatnego kształcenia w języku angielskim (jednorazowy nabór dzięki realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na specjalności dającej szansę na pracę nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym (studenci otrzymują dyplom w języku angielskim). Po zakończeniu projektu specjalność będzie kontynuowana jako studia płatne dla wszystkich studentów. Obcokrajowcy realizują studia na specjalności odpłatnie, w kwocie 2000 euro za jeden semestr.  

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Kandydat jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia o braku przeciwskazań do uprawnienia jeździectwa wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Historia hodowli i użytkowania koni, Podstawy woltyżerki, Zasady wstępnego treningu koni, Rasy i pokrój koni, Teoria i praktyka dyscypliny ujeżdżenia, Identyfikacja koni i dokumentacja, Użytkowanie wyścigowe koni.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów I stopnia będzie charakteryzował się wiedzą rolniczą i umiejętnościami potrzebnymi do prowadzenia ośrodków hodowli i użytkowania koni, hodowli innych zwierząt, prowadzenia gospodarstw rolnych oraz zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego. Przedmioty humanistyczne pozwolą absolwentowi nabyć poszerzoną wiedzę i zrozumienie poznawanych zjawisk i znaczenia działalności człowieka z środowisku. Absolwent będzie również posiadał wiedzę i umiejętności, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, z obszarów dotyczących ochrony własności intelektualnych, technologii informacyjnych, ekonomiki i prawodawstwa. Ponad to absolwent będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje inżynierskie z zakresu użytkowania koni, woltyżerki, treningu koni oraz medycznych aspektów sportu i rekreacji ruchowej.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni, a także do pracy m.in. w: ośrodkach hodowli i użytkowania koni (stadninach koni i stadach ogierów), ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, związkach hodowców koni, instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, jak: tory wyścigów konnych, związki jeździeckie, wytwórnie pasz dla koni, sprzętu i powozów, lasy, przedsiębiorstwa transportu konnego.