• Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 7 semestrów (3,5 roku) – niestacjonarne
 • Specjalność: geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami, geodezyjno-kartograficzne bazy danych
 • Opis kierunku

  Geodezja i kartografia jako kierunek  łączy  w sobie nauki techniczne oraz nauki o Ziemi. Kształcą się na nim  specjaliści w zakresie szeroko rozumianej geodezji i kartografii obejmującej m.in.: nowoczesne techniki i technologie wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów; fotogrametrię; kartografię; wycenę, kataster i gospodarkę nieruchomościami; przebudowę rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej; podziały i rozgraniczenia; techniki programowanie; geomatykę; budowę, zarzadzanie i wykorzystanie baz danych.

  Student  poznaje nowoczesne metody pomiarów geodezyjnych i satelitarnych oraz sposoby ich wykorzystania. Ma także dostęp do instrumentarium wyposażonego w nowoczesny sprzęt geodezyjny użytkowany obecnie przez wielu geodetów, takich firm jak: Topcon, Leica, Nedo, Trimble (tachimery w tym skanujace: skaner 3D; niwelatory kodowe, laserowe i optyczne; odbiorniki GNSS; wykrywacze instalacji podziemnych; dalmierze laserowe i wiele innych) oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem, np.: EWMapa 11 FB z kluczem pełnej funkcjonalności i programu; ArcGIS (Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatical Analyst, Network Analyst); WinKalk i MikroMap; ERDAS IMAGINE (EDU-Pack + ERDAS SAR Interferomerty); GS +; Autodesk; QGIS; Inkscape; ZW Cad; Topcon ScanMaster; arkusz kalkulacyjny MS Office.

   

   

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: 

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

   

  Jeden przedmiot

  do wyboru

  fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

   

  biologia, chemia

           1,3

  2,0

 • Sylwetka absolwenta - Przykłady przedmiotów

  geomatyka, Instrumentoznawstwo, geodezyjne pomiary szczegółowe, systemy i układy odniesienia, Informatyka w geodezji, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, technologie informacyjne, mapa numeryczna, infrastruktura inforamcji przestrzennej, geowizualizacja.

 • Perspektywy zawodowe

  Zdobyta wiedza, umiejetności praktyczne i kompetencje społeczne pozwolą absolwentom kierunku podjąć pracę na stanowiskach inżnierskich i menadżerskich w firmach geodezyjnych, wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej i  samorządowej, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, instytucjach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych. Absolwenci będą też mogli prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie geodezji i kartografii. Dodatkowo nauczanie związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi  i metod umożliwi absolwentom także zatrudnienie w działalności pozatechnicznej, gdzie nabyta wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne będą przydatne, a potencjał absolwentów zostanie wykorzystany w odpowiedni sposób. Wiedza uzyskana z rynku pracy i od interesariuszy zewnętrznych związanych z geodezja i kartografią, pozwala stwierdzić, że nadal będzie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu geodezji i kartografii, zwłaszcza w regionie lubelskim.