• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: licencjackie
 • Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) – stacjonarne
 • Specjalność: handel
 • Opis kierunku

  Ekonomia to wiedza o produkcji i konsumpcji, tworzeniu i podziale wartości, o funkcjonowaniu rynków, oraz prawach rządzących procesami gospodarczymi na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym. Jako kierunek studiów, ekonomia nauczy przyszłych absolwentów jak gospodarować ograniczonymi zasobami finansowymi, rzeczowymi czy też ludzkimi. 
  W ramach proponowanej specjalności, wykształcimy specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem towarowym i świadczeniem usług handlowych. Nowoczesny program nauczania zapewnia praktyczne przygotowanie do zawodu.
   
  Studenci zdobędą w trakcie nauki pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ekonomii, ekonomiki regionów oraz ekonomiki systemu agrożywnościowego. Wszystkie zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach.

   

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Mikro- i Makroekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie, Marketing, Rachunkowość, Finanse publiczne i rynki finansowe.

  Przedmioty w ramach specjalności: Przedsiębiorczość, Handel elektroniczny, Negocjacje w handlu, Zarządzanie sprzedażą detaliczną, Handel miedzynarodowy, Marketing usług, logistyka dystrybucji, Polityka celna.

  Realizacja ustalonego programu nauczania umożliwi absolwentom po ukończeniu studiów, wykonywanie zawodu ekonomisty (np. w jednostkach samorządu terytorialnego), handlowca i księgowego w kraju oraz w innych państwach Unii Europejskiej, jak również pozwoli na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę o produkcji i konsumpcji, tworzeniu i podziale wartości, o funkcjonowaniu  rynków oraz o prawach rządzących procesami gospodarczymi na poziomie lokalnym, regionalnym , narodowym i globalnym. W trakcie studiów student pozyska szereg umiejętności m in. : optymalizowanie działalności firmy, poprawianie efektywności przedsiębiorstw, ograniczanie kosztów i wprowadzanie oszczędności, tworzenie prognoz, tworzenie raportów finansowych, budowanie relacji z klientem.

  Kompleksowy program nauczania umożliwi absolwentom dynamicznie wejść na współczesny rynek pracy, poprzez zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych a także jednostkach samorządowych w kraju lub za granicą. Pozwoli również na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.