• Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: licencjackie
 • Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) – stacjonarne, 7 semestrów (3,5 roku) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Dietetyka jako dziedzina nauki integruje wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi i biochemicznymi oraz technologii gastronomicznych.

   

  Kierunek dietetyka powołano 1.10.2011 roku, realizowany jest w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Studia stacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów) natomiast studia niestacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent tych studiów uzyskuje dyplom licencjata. 

   

  Studia II stopnia powołano 29.05.2016 r. i będą realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia te trwają 2 lata.  Dla studiów stacjonarnych rekrutacja odbywa sie latem, zaś dla niestacjonarnych – zimą.

   

  Studia dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zasad żywienia człowieka, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny i kontroli wartości odżywczej i jakości zdrowotnej żywności, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, planowania racjonalnego żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia badań w dziedzinie żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Pozna podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

   język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  anatomia człowieka, psychologia, bezpieczeństwo i ergonomia, organizacja pracy, biochemia ogólna i żywności, fizjologia człowieka, kwalifikowana pierwsza pomoc, podstawy żywienia człowieka

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
  • poradniach dietetycznych;
  • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych   placówek  zbiorowego żywienia (catering);
  • organizacjach konsumenckich;
  • placówkach sportowych i innych.

   

  Może także współpracować z:  firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze,  żywność specjalnego przeznaczenia;  lekarzami przy profilaktyce i leczeniu schorzeń poprzez  odpowiednie postępowanie dietetyczne.