• Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: licencjat
 • Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Studia na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości przygotują Cię do skutecznej walki z naruszeniami przepisów środowiskowych. Według unijnych danych przestępczość związana z wykroczeniami przeciwko środowisku to obecnie czwarta co do wielkości działalność przestępcza na świecie! To pozwala nam sądzić, że  zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zwalczania przestępczości środowiskowej będzie bardzo duże.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

   biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

   

 • Przykłady przedmiotów

  Przestępstwa przeciwko bioróżnorodności, Prewencja ekoprzestępczości, Bioindykatory w diagnozowaniu przestępczości środowiskowej, Zarządzanie zasobami wód i prawo wodne, Prawne formy ochrony przyrody, Diagnostyka przestępczości, Instytucjonalne formy zwalczania ekoprzestępczości, Teledetekcja w działaniach wykrywczych i dowodowych, Działania przestępcze w gospodarce przestrzennej, Przestępstwa kłusownicze, Konflikt zbrojny a środowisko

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci tego kierunku studiów potrafią prowadzić  sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, wykonywać kontrole interwencyjne oraz realizować działania prewencyjne zapobiegające i ograniczające działalność przestępczą w zakresie korzystania ze środowiska.

  Szerokie możliwości zatrudnienia:

  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, w tym w Wydziałach Zwalczania Przestępczości, sądownictwie, jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, służbach celnych – granica państwa/lotniska, policji oraz jednostkach zajmujących się ochroną przyrody;
  • jednostki zajmujące się ściganiem przestępczości środowiskowej, laboratoria kryminalistyczne, jednostki chemiczno-ekologiczne Państwowej Straży Pożarnej, instytuty ekspertyz sądowych, jednostki/instytuty wojskowe związane z obroną przed bronią masowego rażenia;
  • Państwowa Straż Rybacka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych, laboratoria naukowo-badawcze, parki narodowe, zespoły parków krajobrazowych,
  • biura projektów i ekspertyz przyrodniczych, firmy konsultingowe zajmujące się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko.

Sprawdź Niezbędnik Kandydata

i zarejestruj się teraz !