• Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Biotechnologia daje możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej.

  Studenci biotechnologii I stopnia zdobywają wiedzę o metodach i narzędziach stosowanych do rozwiązywania zadań problemowych z zakresu biotechnologii.

  Podstawowe elementy programu studiów obejmują m.in.: chemię, matematykę, biochemię, biofizykę, statystykę, genetykę, mikrobiologię, wirusologię

  Elementy związane z biotechnologią obejmują m.in.: inżynierię i aparaturę bioprocesorową, inżynierię biochemiczną i metaboliczną, techniki analityczne w biotechnologii, biologię molekularną, inżynierię genetyczną, biotechnologię roślin i kultury in vitro, biotechnologię żywności, biotechnologię w ochronie środowiska, bioinformatykę, biotechnologię zwierząt i hodowle tkankowe.

  Studenci uczestniczą w licznych zajęciach w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto biorą udział w programie praktyk i staży zawodowych krajowych i zagranicznych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka,geografia

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, geografia

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  biologia molekularna, mikrobiologia przemysłowa, biologiczne metody ochrony roślin, embriologia, biotechnologia farmaceutyczna, systemy pomiaru i kontroli w bioinżynierii, biotechnologia w ochronie środowiska, biotechnologia żywności, biotechnologia w diagnostyce i leczeniu.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent posiada wiedzę z  biotechnologii  stosowanej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska;  zdobywa umiejętność projektowania bioprocesów  i bioproduktów.

  Absolwent może znaleźć pracę w:

  • laboratoriach naukowo-badawczych przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych,
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
  • firmach kosmetycznych i farmaceutycznych,
  • jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów biotechnologicznych w tym m.in.: ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, czy w jednostkach zajmujących się ochroną środowiska,
  • uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.