• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: dla studiów II stopnia: 4 semestry (2 lata) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Celem studiów na kierunku Biobiznes jest uzyskanie przez absolwenta najbardziej nowoczesnych kwalifikacji magisterskich poprzez opanowanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności potrzebnych menedżerom i przyszłym właścicielom firm, będącym specjalistami w dziedzinie biogospodarki.

  W ramach interdyscyplinarnego programu oferowanego w obszarze trzech dyscyplin, tj.: rolnictwa i ogrodnictwa, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, absolwenci są w stanie zrozumieć istotę łańcuchów wartości opartych na bioprocesach z perspektywy firm, które koncentrują uwagę na biozasobach i bioproduktach, producentów starających się wykorzystywać zasoby odnawialne i wprowadzających na rynek odpowiednie produkty czy instytucji wspierających rozwój łańcuchów wartości opartych na bioprocesach, np. poprzez usługi badawcze i doradcze.

 • Informacje rekrutacyjne

  KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  Rekrutacja 2021/2022

  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  3. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.
  4. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności.
  5. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
  6. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.
  7. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wersji elektronicznej wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej).
  8. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.
  9. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

   

 • Przykłady przedmiotów

  bioekonomia, przedsiębiorczość w biobiznesie, ICT w biobiznesie, Rynek Life Science, bioinnowacje, marketing i konsumpcja bioproduktów, kompetencje interpersonalne menedżera biobiznesu

 • Perspektywy zawodowe

  Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu biobiznesu jest obecnie bardzo duże, zaś podaż kadr ciągle niewspółmiernie mała. Interdyscyplinarne, 4-semestralne studia biobiznes są unikalną ofertą kształcenia w obszarze biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii i branży life science.

  W szczególności absolwent kierunku biobiznes może aplikować na stanowiska:

  • w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach i procesach biotechnologicznych (np. w przemyśle spożywczym, sektorze bioenergii, produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków),
  • w instytucjach badawczych sektora publicznego,
  • w organizacjach wspierających łańcuchy wartości oparte na bioprocesach, (w tym firmy i organizacje konsultingowe),
  • w ministerstwach, agencjach i organizacjach międzynarodowych wspierających biogospodarkę (w tym międzynarodowe organizacje rozwoju).

  Absolwent kierunku biobiznes przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług doradczych.