• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 4 semestry (2 lata) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Celem studiów na kierunku Biobiznes jest uzyskanie przez absolwenta najbardziej nowoczesnych kwalifikacji magisterskich poprzez opanowanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności potrzebnych menedżerom i przyszłym właścicielom firm, będącym specjalistami w dziedzinie biogospodarki.

  W ramach interdyscyplinarnego programu oferowanego w obszarze trzech dyscyplin, tj.: rolnictwa i ogrodnictwa, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, absolwenci są w stanie zrozumieć istotę łańcuchów wartości opartych na bioprocesach z perspektywy firm, które koncentrują uwagę na biozasobach i bioproduktach, producentów starających się wykorzystywać zasoby odnawialne i wprowadzających na rynek odpowiednie produkty czy instytucji wspierających rozwój łańcuchów wartości opartych na bioprocesach, np. poprzez usługi badawcze i doradcze.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  bioekonomia, przedsiębiorczość w biobiznesie, ICT w biobiznesie, Rynek Life Science, bioinnowacje, marketing i konsumpcja bioproduktów, kompetencje interpersonalne menedżera biobiznesu

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu biobiznesu jest obecnie bardzo duże, zaś podaż kadr ciągle niewspółmiernie mała. Interdyscyplinarne, 4-semestralne studia biobiznes są unikalną ofertą kształcenia w obszarze biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii i branży life science.

  W szczególności absolwent kierunku biobiznes może aplikować na stanowiska:

  • w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach i procesach biotechnologicznych (np. w przemyśle spożywczym, sektorze bioenergii, produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków),
  • w instytucjach badawczych sektora publicznego,
  • w organizacjach wspierających łańcuchy wartości oparte na bioprocesach, (w tym firmy i organizacje konsultingowe),
  • w ministerstwach, agencjach i organizacjach międzynarodowych wspierających biogospodarkę (w tym międzynarodowe organizacje rozwoju).

  Absolwent kierunku biobiznes przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług doradczych.