Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

 • UP
 • Rekrutacja
 • Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Student zdobędzie gruntowną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, weterynaryjnych oraz społecznych. Poznaje zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne występujące w środowisku m. in.  epidemie, zagrożenia terrorystyczne, pożary, powodzie, katastrofy ekologiczne, zagrożenia występujące w gospodarce żywnościowej, zagrożenia w przestrzeni cyfrowej. Pozna zasady funkcjonowania służb ds. biobezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz regulacje prawne w tym zakresie. Będzie dokonywał oceny zagrożeń, określał wpływ czynników środowiskowych, w tym substancji toksycznych na wybrane zespoły organizmów i komponenty środowiska oraz będzie potrafił zaproponować środki zapobiegawcze. 

   

  Studia przygotowują do zdobycia wielu praktycznych umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych, terenowych, jak i w trakcie odbywania praktyk zawodowych. Uczelnia posiada laboratoria wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą oraz doskonale zorganizowane pracownie informatyczne.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. W zależności od indywidualnych osiągnięć zapisanych na świadectwie maturalnym tworzone są listy rankingowe.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji: przedmiot obowiązkowy – język obcy nowożytny i jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0


 • Przykłady przedmiotów

  zagrożenia bioterrorystyczne, mikrobiologia zagrożeń, ekologia katastrof, hydrologia i zagrożenia powodziowe, toksykologia, epidemiologia, choroby odzwierzęce, kwarantanna roślin i zwierząt, bezpieczeństwo cyfrowe, zagrożenia genetyczne, bezpieczeństwo żywności, bioasekuracja.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy m.in. w jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa oraz ochroną przed zagrożeniami: centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego, służba celna, straż graniczna, straż miejska, laboratoria, stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz administracja państwowa i samorządowa.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!