Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania:  dla studiów II stopnia: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Bezpieczeństwo i higiena pracy to kierunek, na którym student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Obejmuje ona zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja 2020/2021

  1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

  1. O przyjęcie na kierunekdietetyka- studia niestacjonarne drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których uzyskane efekty uczenia się pokrywają przynajmniej 60% efektów uczenia się obowiązujących na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz miały w programie studiów przedmiot dotyczący zasad żywienia człowiekaLiczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 110.

  1. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności.

  1. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania deklaracji kierunku pokrewnego na adres e-mail właściwej komisji rekrutacyjnej do dnia 22 lutego 2021 r. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. WKR dokonuje weryfikacji i w formularzu deklaracji kierunku pokrewnego, dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów (jeżeli są konieczne). Sekretariat WKR zawiadamia kandydata o wynikach weryfikacji.

  1. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń. 

  1. Z uwagi na trwająca epidemię odstępuje się od przeprowadzenia sprawdzianu z kontaktu z koniem dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo. Kandydaci są zobowiązani do przesłania skanu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa na adres e-mail:  z dopiskiem „skan hipologia i jeździectwo” w terminie do 22 lutego 2021 r. Kandydaci wraz z dokumentami na studia składają deklarację wyboru ścieżki tematycznej.

 • Przykłady przedmiotów

  monitorowanie środowiska pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy ekologii i zarządzania środowiskiem

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent może podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy — w tym: w służbie bhp u małych, średnich i dużych przedsiębiorców, u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bhp (np. szkolenia) oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

  Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.