Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Bezpieczeństwo i higiena pracy to kierunek, na którym student zdobywa wiedzę: ogólną z zakresu nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą  oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • laureatów i finalistów olimpiad i konkursów w zależności od tematyki konkursu  lub olimpiady uwzględnia  zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  fizjologia pracy i higieny przemysłowej, urządzenia i technologie  w przemyśle spożywczym,  zarządzanie, techniki wytwarzania, chemia i technologia chemiczna,  genetyczne podstawy zachowania ludzi,  socjologia. 

   

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) będzie posiadał zaawansowaną wiedzę, łączącą obszary nauk inżynieryjnych i rolniczych, w tym zagadnień z nauk ścisłych, ekonomicznych i prawnych, podstaw kształtowania środowiska pracy oraz metod jego oceny. Absolwent kierunku BHP będzie charakteryzował się również specjalistyczną wiedzą obejmującą techniki i technologie, materiały, maszyny oraz inne urządzenia techniczne wykorzystywane do poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy. W toku studiów Absolwent nabywa umiejętności z zakresu zarządzania i kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, potrafi analizować i oceniać przebieg procesów produkcyjnych oraz ich wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

  Absolwent będzie gotów podejmować działania techniczne i prawno-organizacyjne korygujące nie tylko stan środowiska pracy, ale również stan środowiska naturalnego.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent posiadając umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz rozpoznawania, oceniania i kontrolowania występujących zagrożeń w pracy będzie przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy będzie przygotowany do pracy w organach nadzoru oraz w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

  Studenci po ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyskują zaświadczenie uprawniające ich do prowadzenia szkoleń w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu BHP.