• Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień:I
 • Rodzaj studiów:stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów:inżynierskie
 • Czas trwania:7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Behawiorystyka zwierząt jest jedynym kierunkiem studiów w Polsce, który obejmuje kompleksowe kształcenie  w zakresie etologii i dobrostanu różnych gatunków zwierząt, ich behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.
     
  Studia umożliwią poznanie:

  • mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie określonego rodzaju zachowania;
   • związków między bodźcami a reakcjami, na podstawie których można prognozować zachowanie zwierząt w określonych sytuacjach, z uwzględnieniem zachowań niepożądanych lub niebezpiecznych i możliwości ich eliminacji;
  • powiązania warunków bytowania zwierząt (dobrostanu) różnych gatunków i grup użytkowych z ich potrzebami emocjonalnymi (psychicznymi) w aspekcie zachowań typowych dla gatunku.

  Różnorodność przedmiotów zgrupowanych w moduły o charakterze ogólnym,  kierunkowym i specjalistycznym, doświadczenie kadry naukowej (kilkunastoletnia praca dydaktyczna z realizacją problematyki etologicznej, odbyte zagraniczne staże naukowe, doświadczenie praktyczne) gwarantują wysoki merytoryczny poziom kształcenia studentów.
   

  Kształcenie o profilu akademickim jest uzupełniane poprzez kontakt z praktyką co umożliwia charakter prowadzonych zajęć, w tym również terenowych oraz praktyki zawodowe. Problematyka interdyscyplinarna studiów pozwala również na poznanie zagadnień związanych ze sferą psycho- i neurofizjologiczną zwierząt, umożliwia podjęcie środków bezpieczeństwa i zapobieganie zjawiskom, czy reakcjom niepożądanym, nietypowym, rzutującym na prawidłowe funkcjonowanie organizmów.
   

  Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt towarzyszących, gospodarskich, dzikich oraz egzotycznych, które coraz częściej są przedmiotem zainteresowania człowieka.
   

  W ofercie przedmiotów uwzględniono również aspekt prawny i etyczny zwierząt,  ich dobrostan i ochronę z włączeniem zagadnień bioetycznych.

   

  Problematyka behawioralna obejmuje przedmioty związane z biologicznymi mechanizmami zachowań, metodami oceny zachowania i dobrostanu zwierząt, etologią stosowaną i ekologią behawioralną różnych gatunków zwierząt, psychologią zwierząt, procesem uczenia i treningu zwierząt, anomaliami behawioralnymi, modyfikacją zachowania, neuroetologią, interakcjami człowiek – zwierzę; zapoznanie z podstawami terapii z udziałem zwierząt, metodologią nauk behawioralnych, zasadami postępowania ze zwierzętami i symptomatologią

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

   – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

   – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Anatomia, fizjologia, biologia zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dzikich, marketing behawiorystyczny, psychologiczne podstawy pracy z klientem, kynologia, użytkowanie psów, felinologia, naturalne metody treningu koni, metody uczenia się zwierząt i trening medyczny, akwarystyka, gady i płazy w hodowlach amatorskich, biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt, interakcje człowiek – zwierzę, terapia i sporty z udziałem zwierząt, symptomatologia i fizjoterapia zwierząt, metodologia badań behawioralnych

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

   

  Absolwent studiów I stopnia kierunku Behawiorystyka zwierząt posiada pogłębioną wiedzę na temat behawioru, warunków życia i dobrostanu zwierząt. Zna obowiązujące przepisy dotyczące warunków utrzymania, hodowli i użytkowania różnych gatunków zwierząt. Zna techniki dotyczący oceny behawioru, stanu zdrowia zwierząt oraz czynników wpływających na behawior i zdrowie, wpływ warunków utrzymania zapewniających szeroko pojęty dobrostan poszczególnych gatunków i grup zwierząt, mechanizmy interakcji zachodzące pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem oraz pomiędzy zwierzętami w kontekście różnic wewnątrzgatunkowych i międzygatunkowych. Zna i rozumie przepisy prawne oraz BHP związane z hodowlą, ochroną zwierząt, wymogami dobrostanu oraz ma wiedzę na temat bioetycznego aspektu pracy ze zwierzętami, prawne aspekty prawa autorskiego, własności intelektualnej i przemysłowej, ekonomiczne i marketingowe formy promowania działalności związanej z behawiorystyką i dobrostanem zwierząt.  Posiada umiejętność pracy w zespole, aktualizowania swojej wiedzy oraz  posługuje się językiem obcym na poziomie B2.

  Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu behawioru różnych gatunków zwierząt. Kwalifikacje absolwenta umożliwiają podjęcie pracy w różnych podmiotach zajmujących się hodowlą i utrzymaniem zwierząt np. w ogrodach zoologicznych, schroniskach i ośrodkach rehabilitacji dla zwierząt, służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także prowadzenie działalności w zakresie doradztwa behawioralnego, wyboru zwierząt towarzyszących, modyfikacji niepożądanych zachowań, zarządzania populacjami dziko żyjącymi i chronionymi oraz prowadzenia terapii z udziałem zwierząt.