• Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Architektura krajobrazu jest stosunkowo młodą dziedziną zawodową, artystyczną i naukową, silnie zarysowaną, jako osobny nurt w XIX wieku, ale rozwijaną przez ośrodki naukowe w Polsce od poł. XX wieku. Początkowo ograniczana do projektowania terenów stricte ogrodowych i parkowych, stopniowo objęła zagadnienia krajobrazowe w najszerszym ich zakresie. W pełni holistyczne rozumienie tej dziedziny nauki i sztuki ma miejsce w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

  Zakres działalności zawodowo-twórczej, do której przygotowywani są studenci kierunku architektura krajobrazu na UP w Lublinie obejmuje zadania o różnym charakterze i skali, począwszy od projektowania i urządzania najbliższego, prywatnego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego. Studenci architektury krajobrazu (stopnia inżynierskiego i magisterskiego) przygotowywani są do pracy zarówno w jednostkach projektowych, wykonawczych, jak i administracyjnych. W przyszłości będą mogli pracować we własnych firmach projektowo-wykonawczych, dużych biurach projektowych, także nadzorować prace wykonywane przez inne firmy tej branży oraz podejmować decyzje z poziomu służb administracyjnych. Możliwości realizacji planów i ambicji zawodowych są nieograniczone, a oferta naukowa  służy jak najlepszemu przygotowaniu studenta do wyzwań, jakie w przyszłości będą stawiane przed architektami krajobrazu. Uczelnia współpracuje z wieloma cenionymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, wymiana studencka w ramach programów naukowych otwiera szanse dla aktywnych studentów, chętnych podjęcia takich wyzwań.

  Ze względu na charakter uczelni oraz jej zaplecze naukowo-badawcze, kompleksowe i  staranne przyrodnicze wykształcenie absolwentów tego kierunku studiów ułatwia im podejmowanie rozwiązań proekologicznych, nakierowanych na szczególną dbałość o właściwy dobór gatunków i aranżacje roślinne dostosowane do istniejących warunków siedliskowych i klimatycznych, zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój. 

  W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie istnieje szeroka oferta wymiany naukowej w ramach wyjazdów warsztatowych, plenerów, udziału w konferencjach oraz obozach naukowych. Studenci AK są zapraszani do wykonywania prac projektowych związanych z rewaloryzacją cennych zespołów zabytkowych, w ramach organizacji ICOMOS (obozy i warsztaty naukowe), gdzie obok kolegów z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej, pod opieką naukową profesorów z różnych jednostek, w czasie wakacji wykonują prace badawcze i projektowe. Prowadzona jest także współpraca w ramach programu Piękniejsza Polska, w tym promocja najcenniejszych obszarów kulturowych Polski oraz działania prowadzące do ich kompleksowej ochrony. Studenci mają szanse brać udział w interesujących wycieczkach dydaktycznych i plenerach, w spotkaniach z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi obszarów, dla których podejmowane są działania projektowe w ramach działalności jednostek badawczych, kół naukowych, a także corocznych praktyk, które przygotowują studentów do wykonywania zawodu architekta krajobrazu.

  Zakres działalności zawodowo-twórczej, do której przygotowani są studenci kierunku architektura krajobrazu obejmuje zadania o różnym charakterze i skali, począwszy od projektowania i urządzania najbliższego, prywatnego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego krajobrazu.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  – laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy – język obcy nowożytny i jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  projektowanie obiektów architektury krajobrazu, historia sztuki ogrodowej, rysunek i rzeźba, grafika inżynierska, szata roślinna, konserwacja i rewaloryzacja założeń ogrodowych, dendrologia, fizjografia.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci znajdują zatrudnienie w: pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; w zarządach parków narodowych i krajobrazowych; jednostkach administracji rządowej i samorządowej, opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i rualistyczne; w ośrodkach badawczo-rozwojowych i in. Absolwenci będą też mogli pracować we własnych firmach projektowo-wykonawczych lub dużych biurach projektowych.

  Są przygotowani do prowadzenia prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, posiadają umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu oraz w skali miejscowej ( w tym ochrony i rewitalizacji historycznych

  Zakres działalności zawodowo-twórczej, do której przygotowani są studenci kierunku architektura krajobrazu obejmuje zadania o różnym charakterze i skali, począwszy od projektowania i urządzania najbliższego, prywatnego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego krajobrazu, układów urbanistycznych oraz kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego).