Projekt Badawczy – Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego

Obszar II

wykaz badań

Obszar II: Innowacyjne rozwiązania inżynierskie wspierające działania prośrodowiskowe polskich zakładów mleczarskich

  • Dostosowanie metodologii i technologii związanych z efektywnymi strategiami dotyczącymi doczyszczania ścieków w celu ponownego wykorzystania wody ze ścieków czy zagospodarowania osadów ściekowych.
  • Dostarczenie nowych koncepcji przetwarzania i zagospodarowania uciążliwych odpadów organicznych wytwarzanych w zakładach mleczarskich.
  • Dostarczenie nowej wiedzy na temat śladu węglowego powstałego w wyniku hodowli bydła mlecznego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje:

  1. Wykonanie koncepcji i projektu technicznego hybrydowego systemu hydrofitowego do doczyszczania ścieków z oczyszczalni.
  2. Budowę demonstratora hybrydowego systemu hydrofitowego do doczyszczania ścieków z oczyszczalni dla wybranego zakładu mleczarskiego.
  3. Badania z wykorzystaniem demonstratora – analiza efektów i niezawodności usuwania zanieczyszczeń w hybrydowym systemie hydrofitowym w okresie 2 lat od uruchomienia.
  4. Badania prób ścieków oraz oczyszczonej wody w zakresie następujących parametrów: pH, stężenie tlenu rozpuszczonego, zawiesiny ogólne, BZT5, ChZTCr, azot ogólny, fosfor ogólny, N-NH4+, N-NO2, N-NO3 oraz substancji wpływających na układ endokrynny
    i innych trwałych zanieczyszczeń organicznych m.in. pozostałości leków, w tym antybiotyków i innych trwałych pestycydów z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.
  5. Opracowanie bilansu wodnego badanej oczyszczalni – określanie ilości ścieków dopływających i odpływających z obiektu.
  6. Ocenę faktycznej emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla i metanu) z obszarów produkcji paszy oraz ocenę zatrzymywania dwutlenku węgla w glebie i roślinach.
  7. Analizę emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla i metanu) z obszarów produkcji paszy dla bydła mlecznego w różnych scenariuszach gospodarowania wodami oraz w różnych scenariuszach zmian klimatu w horyzoncie do roku 2100.

Dla zidentyfikowanych obszarów produkcji paszy dla bydła mlecznego zostaną opracowane scenariusze gospodarowania wodą.

Flaga i godło Polski

Zadanie pn. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” finansowane jest w ramach dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki.