← powrót do strony głównej

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowany przez Rektora Prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka z siedzibą w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-905 Lublin.
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w/w Rozporządzenia. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi podpisanie i wykonanie umowy.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:
  1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, ZUS, Bank,
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w tym podmioty dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, podmioty dostarczające oprogramowania komputerowe lub świadczące usługi serwisowe dla oprogramowania komputerowego,
  3. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe etc.), gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  4. inne podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy, a także później – do czasu upływu okresu wymagalności roszczeń związanych z umową, wynikających z Kodeksu cywilnego oraz przez okres wskazany przez przepisy prawa w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb zawarcia oraz realizacji umowy. W przypadku odmowy podania danych, nie będzie możliwa realizacja poszczególnych celów wskazanych wyżej.
 11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Flaga i godło Polski

Zadanie pn. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” finansowane jest w ramach dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki.