[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

30.04.2014

Kks/178/04/13 Lublin  

 

KOMUNIKAT 

Dotyczy wysokości i zasad dofinansowania do wypoczynku w 2014 roku. 

 

1. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Wysokość dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (karta turystyczna) uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka w rodzinie pracownika i wynosi: 

 

przy dochodzie do 1600,-zł - 1650,-zł

od 1601 do 2200,-zł - 1500,-zł

powyżej 2200,-zł - 1300,-zł

 

Decyzją Komisji Socjalnej dochód poniżej 2200,-zł na osobę w rodzinie wymaga udokumentowania poprzez przedstawienie do wglądu potwierdzonego przez Urząd Skarbowy rozliczenia lub przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2013.

 

W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu potwierdzającego dochód , pracownik otrzymuje świadczenie w najniższej wysokości.

 

Dofinansowanie do karty turystycznej pracownik otrzymuje pod warunkiem złożenia w Sekcji Spraw Socjalnych karty urlopowej, na co najmniej 10 kolejnych dni roboczych urlopu, poświadczonej przez Dział Spraw Pracowniczych. Wypłata świadczenia następuje nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem urlopu o ile pracownik złoży kartę urlopową na dwa tygodnie przed planowanym urlopem. Wysokość dofinansowania do wypoczynku nie zależy od wymiaru etatu. 

 

2. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Pracownik lub były pracownik może uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, w formie zorganizowanej (zimowiska, kolonie, obozy, kolonie zdrowotne),po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku wystawionego na nazwisko pracownika, określającego koszt wypoczynku ,nazwisko i imię dziecka korzystającego z wypoczynku , okres pobytu oraz miejscowość wypoczynku.

 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka w rodzinie pracownika i wynosi :

 

przy dochodzie do 1600,-zł - 420 zł

od 1601 do 2200,-zł - 400 zł

powyżej 2200,-zł - 380 zł

 

Kwota dofinansowania do ww. form wypoczynku, nie podlega opodatkowaniu dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Dofinansowanie do karty turystycznej dla dziecka pracownika uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka w rodzinie pracownika i wynosi :

 

przy dochodzie do 1600,-zł - 420 zł

od 1601 do 2200,-zł - 400 zł

powyżej 2200,-zł - 380 zł

 

w/w kwoty podlegają opodatkowaniu.

 

Ze świadczeń Funduszu Socjalnego mogą korzystać tylko pracownicy, których łączny okres zatrudnienia w Uniwersytecie Przyrodniczym wynosi co najmniej 12 miesięcy. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku są do pobrania na stronie internetowej UP w zakładce druki i formularze [bezpośredni link] lub w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155)

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 16 maja br.


« wstecz