[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

27.09.2013

Kks/174/11/13
KOMUNIKAT

Dział Spraw Pracowniczych ,Sekcja Spraw Socjalnych informuje że pracownicy Uczelni otrzymają w okresie jesienno-zimowym br. bezzwrotną pomoc materialną ze środków ZFŚS, której wysokość uzależniona jest od dochodu rodziny pracownika i wynosi na członka rodziny:

- dochód do 1600,- zł - 560,- zł
- dochód od 1600 do 2200,-zł - 510,-zł
- dochód powyżej 2200,-zł - 460,-zł

 

FORMULARZ - oświadczenie o dochodzie dla celów socjalnych - pobierz


Pomoc materialną otrzymają pracownicy, których łączny okres zatrudnienia w Uniwersytecie wynosi co najmniej 12 miesięcy.
Pracownik otrzyma pełną kwotę pomocy materialnej wg przedziałów dochodowych, zaś należny podatek dochodowy zostanie potrącony z wynagrodzenia.

Oświadczenie należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155) w terminach:

- nauczyciele akademiccy - do dnia 25 października br.
- pozostali pracownicy - do dnia 8 listopada br.

Warunkiem otrzymania pomocy materialnej jest złożenie przez pracownika oświadczenia o wysokości dochodu, wg załączonego wzoru.


« wstecz