[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

13.01.2016

Szanowni Panstwo.
 

Od 2 stycznia 2016 r., zaczęły obowiązywać zmiany w uprawnieniach rodzicielskich. Zmiany są szerokie, obejmują bowiem wszystkie rodzaje urlopów rodzicielskich: urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski oraz urlop wychowawczy, a także 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

 

Wszystkie zmiany znajdą Państwo w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2015 r. poz. 1268 z późn. zm./, która w kwestii uprawnień rodzicielskich nowelizuje zarówno ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, jak również ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Na mocy przepisów znowelizowanej ustawy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał Rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków /Dz. U. z 2015 r. poz. 2243/

 

Nowe wzory wniosków są do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce:

PRACOWNICY – DRUKI - DRUKI KADROWE – URLOPY.

 
Uwaga!

W związku z wydłużeniem czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, a w przypadku ojców adopcyjnych do 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia - urlop ojcowski na nowych zasadach przysługuje także na dzieci urodzone w 2015 r. /może on być wykorzystany w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień/.

 

Zmiany w dniach  wolnych na opiekę nad dzieckiem.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy  w wymiarze 16 godzin albo 2  dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym  zwolnienia  /w dniach, czy godzinach/  decyduje pracownik w pierwszym wniosku /wzór wniosku na stronie internetowej Uczelni w zakładce j.w./. Zadeklarowany sposób  wykorzystania zwolnienia  nie możne być zmieniony  w ciągu danego roku kalendarzowego.

 

W  sytuacji, gdy oboje z rodziców lub opiekunów dziecka są zatrudnieni, w dalszym ciągu z prawa do zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem będzie mogło skorzystać  jedno z nich, lub oboje z tym, że łączny wymiar zwolnienia nie może przekroczyć  2 dni lub 16 godzin.

 

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy zwolnienie w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, a niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

 

Prosi się Kierowników Jednostek Organizacyjnych o zapoznanie z treścią Komunikatu podległych pracowników.

 
Z poważaniem

Główny specjalista kierujący Działem Spraw Pracowniczych

Mgr Bożenna Kasprzak
 


« wstecz