[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

08.01.2016

Szanowni Państwo

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

w miejscu


 

 

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych, również w roku 2016 zostanie utworzony fundusz szkoleniowy przeznaczony na dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Uczelni.

 

 

Część środków z tego funduszu przeznaczona zostanie na dofinansowanie kursów językowych umożliwiających nauczycielom akademickim uzyskanie certyfikatu na poziomie wymaganym do zatrudnienia na stanowisku adiunkta oraz na szkolenia doraźne, związane przede wszystkim ze zmianą przepisów prawnych.

 

Dysponentem funduszu z ramienia JM Rektora jest Prorektor ds. Organizacji i Kadr - prof. dr hab. Andrzej Borowy do któregonależy kierować pisemne zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko pracownika, formę szkolenia i przewidywany koszt oraz uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia, poparte przez bezpośredniego przełożonego, w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.

 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie opracowany plan realizacji szkoleń i wydatków z funduszu szkoleniowego.

 

Środki przyznane na dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Uczelni należy wykorzystać w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

 

Jednocześnie informuję, że dziekani wydziałów dysponują pewną pulą środków własnych, które mogą przeznaczyć między innymi na dofinansowanie szkoleń dla pracowników wydziałów.

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Marian WESOŁOWSKI


« wstecz