[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

02.02.2016

 

Szanowni Państwo,
Użytkownicy sprzętu, 
zakupionego przy współfinansowaniu
z budżetu Unii Europejskiej
 
 

Informuję, iż sprzęt, wyposażenie i urządzenia, stanowiące środki trwałe Uczelni, zakupione w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, są objęte klauzulą trwałości projektu. Oznacza to, że przez okres trwałości projektu, zgodny z umową o dofinansowanie projektu, w/w środki podlegają kontroli Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej. W związku z tym muszą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem projektowym we wskazanym w projekcie miejscu użytkowania.


 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dopełnienie obowiązku wynikającego z w/w przepisów w zakresie trwałości projektu użytkowania zakupionych środków trwałych a także, w przypadku zgodnego z przeznaczeniem przekazania w/w sprzętów pomiędzy jednostkami Uczelni, dopełnienie obowiązku informacji Działu Administracyjno-Gospodarczego o zmianie miejsca użytkowania. Proszę również o DOSTARCZENIE KOPII DRUKU ZMIANA MIEJSCA UŻYTKOWANIA DO ZESPOŁU DS. FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, by w czasie kontroli wskazać rzeczywistą lokalizację i miejsce użytkowania w/w środków trwałych.

 

Przypominam jednocześnie o zachowaniu obowiązku informacyjno-promocyjnego spoczywającego na Uczelni jako beneficjencie środków. Oznacza to, że każdy środek trwały i wyposażenie zakupione z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów, musi posiadać naklejkę informacyjną. Brak naklejek należy każdorazowo zgłaszać do Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych. 

 

Z poważaniem

REKTOR

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

 

 


« wstecz