[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

02.02.2016

 

L.dz. KB/ 15 / 2016

 

 

 

 

Dyrektor, Kierownik

Jednostki Organizacyjnej

w/m

 

 

Przepis art. 237³ §2 – Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. wraz z póź. zm. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, precyzują działalność szkoleniową w jednostkach organizacyjnych.

 

 

Uprzejmie informuję, że szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach: naukowo – dydaktycznych, dydaktycznych, technicznych, administracyjnych są realizowane w formie samokształcenia kierowanego.

 

Zgodnie z § 16 ust.1 ww. rozporządzenia szkolenie okresowe powinno kończyć się egzaminem sprawdzającym.

Przed każdym egzaminem zostaną przeprowadzone konsultacje w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych grup pracowniczych / zajmowane stanowisko, obowiązki i odpowiedzialność, czynniki środowiska pracy /.

 

Konsultacje prowadzone będą przez Inspektorów Pracy – Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

 

 

Na szkolenia – KONSULTACJA + EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY ( pisemny) – zapraszamy pracowników Uczelni zgodnie z ustalonym terminem i czasie szkolenia. Obecność na szkoleniu obowiązkowa, a w przypadku obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej udział w szkoleniu w podanym terminie, istnieje możliwość zmiany terminu na inny / proszę uzgadniać z Sekcją BHP/

 

 

 

 

 

 


 

 


TERMINY SZKOLEŃ:

TERMINY KONSULTACJI i EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

1. DYREKTORZY, KIEROWNICY Jednostek Organizacyjnych UP w Lublinie

18 luty 2016 r. w godz. 13ºº - 15ºº

Sala 101 – AGRO II ul. Akademicka 15

 

2. SAMODZIELNI pracownicy naukowo – dydaktyczni /wszystkie Jednostki Organizacyjne UP w Lublinie / 

18 luty 2016 r. w godz. 10³º - 12³º

Sala 101 – AGRO II ul. Akademicka 15

 

 

3. Pracownicy NAUKOWO – DYDAKTYCZNI z niżej wymienionych Wydziałów:  

Wydział Agrobioinżynierii, wydział Inżynierii Produkcji. 

18 luty 2016 r. w godz. 08 ºº - 10 ºº

Sala 101 – AGRO II ul. Akademicka 15

 

 

 

 

 


« wstecz