[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

03.06.2015

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 -
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Seminaria informacyjno – szkoleniowe dla pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw z obszaru rolnictwa i leśnictwa

 

 

Fundacja Transfer Innowacji w konsorcjum z Fundacją na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz CDR O/Radom zaprasza do udziału w seminariach informacyjno–szkoleniowych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach  2014-2020 w działaniu „Współpraca” :

Ø pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych oraz jednostkach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw z obszaru rolnictwa i leśnictwa, 

Ø przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (IOB),

Ø przedstawicieli firm doradczych,

Ø przedstawicieli podmiotów gospodarczych posiadających działy B+R ( badawczo-rozwojowe) lub istotne osiągnięcia w zakresie innowacji w rolnictwie lub gospodarce żywnościowej;

Ø przedstawicieli instytucji  pracujących na rzecz rolnictwa.  

 

Działanie „Współpraca” jest narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz zrównoważonego i wydajnego rolnictwa (EPI).

 

Beneficjentami wsparcia finansowego są grupy operacyjne na rzecz innowacji zrzeszające podmioty współpracujące w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym lub leśnictwie .

 

Grupa operacyjna na rzecz innowacji powinna  być  utworzona przez co najmniej dwa różne podmioty, należące do co najmniej dwóch grup z wymienionych poniżej:

- rolnicy i grupy rolników,

- posiadacze lasów (o ile nie są rolnikami),

- naukowcy, instytuty, jednostki naukowe,

- podmioty doradcze,

- przedsiębiorcy sektora rolnego lub rolno-spożywczego (w tym usług gastronomicznych).

 

Celem seminarium jest:

- zainteresowanie pracowników naukowych badaniami stosowanymi, ukierunkowanymi na rozwiązywanie praktycznych problemów w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej oraz pracami badawczo – rozwojowymi i wdrożeniami prowadzącymi do podnoszenia konkurencyjności rolnictwa i gospodarki żywnościowej;

- zainteresowanie pracowników naukowych współpracą na rzecz wykorzystania wyników badań do rozwiązywania praktycznych problemów w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej zgłaszanych przez odbiorców docelowych oraz działalnością wdrożeniową prowadzącą do podnoszenia konkurencyjności rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020;

- zapoznanie z warunkami prawnymi i ekonomicznymi oraz możliwościami wsparcia innowacji (B+R) w okresie 2014 -2020 w ramach krajowych i unijnych programów oraz unijną, krajową i regionalną polityką w tym zakresie;

 

Udział w seminariach jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszt dojazdu na seminarium. Seminaria odbędą w godzinach w godz. 9.00-17.00.

Z uwagi na określoną liczbę miejsc oraz procentowy udział instytucji w grupie o zakwalifikowaniu decyduje data zgłoszenia oraz spełnienie warunków odnośnie wymagań dotyczących uczestników.

 

Harmonogram spotkań (aktualizacja z dnia: 02-06-2015r.)

Lp.
Data
Miejsce
Adres
1
26.05.2015r.
Uniwersytet Warmińsko -Mazurski
ul. R. Prawocheńskiego 9
10-720 Olsztyn
2
09.06.2015r.
Instytut Ochrony Roślin - PIB Poznań
ul. Wegorka 20
60-318 Poznań
3
10.06.2015r.
Dom Chłopa
Pl. Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa
4
11.06.2015r.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja , Wydział Leśny   Sala nr 2 
Al. 29-listopada 46
31-425 Kraków

 

 

Osoba do kontaktu:
Anna Karwat 48 365 69 28; e-mail: a.karwat@cdr.gov.pl

 

Karta zgłoszenia

Program spotkania

 

 


« wstecz