[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

29.03.2019

Miło nam poinformować, że w dniu 29 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie zwyczajne Senatu, na którym Senat pozytywnie zaopiniował wniosek JM Rektora w sprawie powołania nowego Wydziału Biologii Środowiskowej, który rozpocznie działalność z dniem 1 września br. W strukturze wydziału znajdą się Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin i Katedra Biofizyki.


Senat pozytywnie zaopiniował wniosek JM Rektora w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od 1 października 2019 r. będzie prowadził szkołę doktorską pod nazwą „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w dziedzinie nauk rolniczych w następujących dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo. 


Nadzór merytoryczny nad Szkołą Doktorską będzie sprawował prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej. Szkoła Doktorska będzie prowadziła kształcenie doktorantów w trybie studiów stacjonarnych i będzie przygotowywała do uzyskania stopnia naukowego doktora. 
 


« wstecz