[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty

03.09.2019

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny - dotyczy osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

 

Należy zwrócić uwagę na treść zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalnego, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione  oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.


« wstecz