[ MENU DODATKOWE ]


Patronaty honorowe

« wstecz


 

O procedurze

 

Od 9 lutego 2017 r. obowiązuje Zarządzenie Rektora nr 12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym Rektora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.


Patronat   Honorowy   Rektora   Uniwersytetu   Przyrodniczego   w   Lublinie      jest   wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Zostaje przyznany na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia. Wniosek należy złożyć nie później niż 30  dni  przed  planowanym  przedsięwzięciem bezpośrednio w Biurze Rektora lub przesłać pocztą.  Wniosek podlega ocenie i może wymagać dodatkowego uzupełnienia informacji na prośbę upoważnionych osób.

 

 

Wypełniając postanowienia regulaminu, po otrzymaniu zgody na patronat, należy:

 

  1. poinformować o tym fakcie współorganizatorów i  uczestników,
  2. umieścić stosowną informację we wszystkich   materiałach   promocyjnych i   informacyjnych związanych  z   realizacją przedsięwzięcia,  w  szczególności  poprzez  zamieszczenie  w  nich  logo  Uniwersytetu Przyrodniczego  w  Lublinie.  Logo  oraz  zasady  jego  użycia  określone  zostały  w Zarządzeniu  Rektora  nr    40/2013  z  dnia  16.09.2013  w  sprawie  systemu  identyfikacji wizualnej  Uniwersytetu Przyrodniczego   w   Lublinie   i   są   dostępne   na   stronie www.up.lublin.pl/siw,
  3. przedstawić  do  weryfikacji  projekty  materiałów  z  wykorzystanym  logo  uczelni  na adres e-mail: promocja [at]up.lublin.pl  przed ich publikacją,
  4. współpracować  z jednostką odpowiedzialną za promocję Uczelni w  zakresie  zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu w mediach uczelnianych,
  5. złożyć w terminie 30 dni od  dnia  zakończenia   przedsięwzięcia   pisemne sprawozdanie  z  realizacji  przedsięwzięcia  objętego  Patronatem  Honorowym  wraz z dokumentacją fotograficzną.

 


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Rektora lub Działem Komunikacji i Wymiany Akademickiej.