Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko
wykładowcy w Katedrze Architektury Krajobrazu

 Wymagania stawiane Kandydatom:

 • wykształcenie wyższe – stopień magistra sztuki;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu architektury krajobrazu;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętności z zakresu malarstwa (olejnego, akrylowego, akwarelowego), rzeźby, rysunku;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, co najmniej: MS Office, Adobe Photoshop, Procreate;
 • umiejętności z zakresu grafiki komputerowej np. concept artu;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • nienaganna postawa etyczno-moralna;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • pełna dyspozycyjność;
 • dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych.

Wykaz dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie;
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 4.09.2023 r. w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 451, ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin (tel. 81 445 65 05).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:

29.09.2023 r. (ok. miesiąca od terminu zakończenia konkursu).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dziekan
Dr hab. Katarzyna Dzida, profesor uczelni

Druki do pobrania
Zobacz