Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza
K O N K U R S    O T W A R T Y
na stanowisko
asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Architektury Krajobrazu

 Wymagania stawiane Kandydatom:

 • stopień naukowy doktora, w zakresie dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo lub architektura i urbanistyka, specjalność architektura krajobrazu;
 • udokumentowany dorobek naukowo-twórczy z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu; publikacje naukowe;
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych lub grantach;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej; prowadzenie zajęć z zakresu projektowania architektury krajobrazu;
 • doświadczenie w organizacji seminariów naukowych, warsztatów projektowych, debat, wystaw;
 • doświadczenie we współpracy z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami bądź fundacjami
 • doświadczenie w pracy zawodowej na stanowisku projektanta, bądź asystenta projektanta w zakresie architektury krajobrazu – co najmniej jedna realizacja w dużej skali (np. park, zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego, tereny rekreacyjne);
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu architektury krajobrazu;
 • dodatkowym atutem będzie działalność twórcza w zakresie sztuk wizualnych, udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, co najmniej: Pakiet MS Office/Google, Auto CAD, Adobe Photoshop, Canva;
 • umiejętność projektowania graficznego i rysunku odręcznego;
 • nienaganna postawa etyczno-moralna;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej;
 • dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i procesu badawczego.

 

Wykaz dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy;
 • wykaz dorobku twórczo-naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie;
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.08.2022 r. w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 451, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 65 05).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:

20.09.2022 r. (ok. miesiąca od terminu zakończenia konkursu).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dziekan
Dr hab. Katarzyna Dzida, profesor uczelni