Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza
K O N K U R S    O T W A R T Y
na stanowisko
adiunkta dydaktycznego w Katedrze Architektury Krajobrazu

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • minimum stopień doktora w zakresie dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo lub architektura i urbanistyka, specjalność architektura krajobrazu;
 • udokumentowany dorobek naukowo-twórczy z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w konferencjach naukowych i grantach;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu architektury krajobrazu;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, co najmniej: MS Office, Auto CAD;
 • nienaganna postawa etyczno-moralna;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej;
 • dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i procesu badawczego.

Wykaz dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w szczególności dyplom uzyskania stopnia doktora;
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy;
 • wykaz dorobku twórczo-naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie;
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.08.2022 r. w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 451, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 65 05).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:

20.09.2022 r. (ok. miesiąca od terminu zakończenia konkursu).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dziekan
Dr hab. Katarzyna Dzida, profesor uczelni