← powrót

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

INNOWACYJNE OGRODNICTWO ŹRÓDŁEM PRODUKTÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI

Lublin, 4-6 czerwca 2024

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego

RAMOWY PROGRAM

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
“Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”

Lublin, 4-6 czerwca 2024 r.

4 czerwca 2024 (wtorek)

– rejestracja uczestników i otwarcie konferencji
– wystąpienia zaproszonych Gości
– I sesja plenarna
– sesje referatowe w sekcjach tematycznych
– II sesja plenarna
– I sesja posterowa

5 czerwca 2024 (środa)

– III sesja plenarna
– sesje referatowe w sekcjach tematycznych
– II sesja posterowa
– I sesja terenowa – Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie w Felinie

6 czerwca 2024 (czwartek)

– II sesja terenowa – Gospodarstwo JMP Flowers w Stężycy oraz Winnica Majątek Drzewce k. Nałęczowa
– podsumowanie i zakończenie konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości” odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin

Link do strony – Centrum Kongresowe UP Lublin

Rejestracja uczestników odbędzie się w foyer Centrum Kongresowego (wejście od ulicy Akademickiej).

Uroczysta inauguracja i obrady konferencyjne odbędą się w Sali widowiskowej Centrum Kongresowego.

Opłata konferencyjna wynosi 600 zł. 

Dla doktorantów oraz studentów z wystąpieniem opłata wynosi 400 zł.

Opłata obejmuje: możliwość prezentacji referatu/posteru; udział w sesjach referatowych i posterowych; materiały konferencyjne; drukowany egzemplarz książki abstraktów z numerem DOI i ISBN; papierowy certyfikat uczestnictwa; serwis kawowy; lunch; udział w uroczystej kolacji i sesjach terenowych.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.

Konferencja odbywa się w formie stacjonarnej. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek uczestnika możliwy jest udział zdalny. Koszt udziału w Konferencji jest taki sam, niezależnie od formy uczestnictwa.

W ramach jednej opłaty konferencyjnej uczestnik może przesłać jeden abstrakt wystąpienia (referat/poster) prezentowanego podczas konferencji.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 16 lutego 2024 r.  przelewem na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

Bank PKO SA  nr  rachunku 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

Tytułem: ogrin/nazwisko i imię uczestnika

Po dokonaniu przelewu kopię dowodu wpłaty w wersji elektronicznej (PDF) należy przesłać na adres e-mail: : do dnia 28 lutego 2024 r.

Faktura za udział w Konferencji zostanie przesłana na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

Studenci kierunków realizowanych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (bez zgłoszonych wystąpień – udział bierny) mogą uczestniczyć w konferencji bezpłatnie po uprzednim zarejestrowaniu się przez formularz zgłoszeniowy.

REGULAMIN

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”

Lublin, 4-6 czerwca 2024 r.
(konferencja stacjonarna z możliwością udziału zdalnego)

 • I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”, zwanej dalej Konferencją jest Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zwany dalej Organizatorem wraz z partnerami.
  2. Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2024 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w formie stacjonarnej z możliwością udziału zdalnego. Przewidziany jest streaming obrad konferencyjnych.
  3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”.
  4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 • II WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Uczestnikiem Konferencji może być osoba fizyczna lub prawna oraz podmiot, a w szczególności pracownik naukowy, doktorant, student, przedstawiciel firmy, który spełni łącznie poniższe postanowienia:
    • dokona rejestracji uczestnictwa w systemie rejestracyjnym online. Warunkiem udziału jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
    • uiści opłatę konferencyjną do dnia 16 lutego 2024 W przypadku braku wniesienia opłaty nastąpi automatyczne wykreślenie z listy uczestników, o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
  2. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Konferencji.
  3. Konferencja odbywa się w trybie stacjonarnym. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek uczestnika możliwy jest udział zdalny.
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zgłoszone tytuły i abstrakty prac zostaną anulowane i nie będą ujęte w harmonogramie oraz nie zostaną opublikowane w książce abstraktów.
 • III ZASADY PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ I STRESZCZEŃ

  1. W ramach jednej opłaty konferencyjnej uczestnik może przesłać jeden abstrakt wystąpienia (referat/poster) prezentowanego podczas konferencji. Każda z osób prezentujących pracę musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Konferencji, pozostali Współautorzy nie muszą być uczestnikami Konferencji.
  2. Streszczenia wystąpień mogą być przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną. Termin nadsyłania streszczeń upływa 16 lutego 2024 r.
  3. Zgłoszenie udziału oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do przeprowadzenia Konferencji oraz zgodę na publikację abstraktu przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w otwartym dostępie na zasadach licencji CC BY 4.0 (uznanie autorstwa).
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z przepisami RODO zawartymi w niniejszym regulaminie oraz na stronie www Konferencji. Rejestracja udziału w konferencji jest równoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 • IV ZASADY KONFERENCJI

  1. Termin rejestracji online na Konferencję upływa 16 lutego 2024 Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji.
  2. Obrady konferencyjne będą prowadzone w języku polskim.
  3. Streszczenia wystąpień w języku polskim i angielskim zostaną opublikowane w otwartym dostępie w Książce abstraktów opatrzonej numerem DOI oraz ISBN.
  4. Zasady przygotowania streszczeń
   Tytuł w języku polskim i angielskim (czcionka TNR, 14 pkt, pogrubiona), Imię i Nazwisko Autora(ów0 (czcionka TNR, 12 pkt, pogrubiona), Afiliacja [Jednostka, Uczelnia, adres] (czcionka TNR, 12 pkt.), adres e-mail; Tekst streszczenia pisany w języku polskim i angielskim czcionką TNR 12 pkt, interlinia 1,5. W streszczeniu należy umieścić cel pracy, materiał i metody badawcze, krótki opis wyników i podsumowanie lub wnioski. Tekst streszczenia (bez tytułu i afiliacji) w obu językach NIE MOŻE przekroczyć 3600 znaków ze spacjami.
  5. Wystąpienia ustne powinny trwać do 10 min. Postery będą prezentowane podczas sesji posterowych i przerw kawowych w formie drukowanej dla uczestników stacjonarnych oraz online dla osób śledzących streaming obrad konferencyjnych i uczestników zdalnych.
  6. Zasady przygotowania posterów:
    • Poster powinien zawierać: tytuł, autor/autorzy, afiliacja, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.
    • Plakat należy wydrukować pionowo w formacie 80 cm (szerokość) x 100 cm (wysokość).
    • Przygotowany plakat należy również przesłać w formacie pdf do dnia 31.05.2024 r., na adres sekretariatu Konferencji: . W nazwie pliku należy umieścić: Nazwisko_Imię_poster.pdf. Nadesłane postery będą dostępne w formie elektronicznej na stronie Konferencji.
  7. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia abstraktu lub plakatu przygotowanego niezgodnie z wytycznymi.
  8. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu trwania wydarzenia, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
  9. Organizator ma prawo wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do prezentacji w formie wystąpienia ustnego lub prezentacji w formie plakatu oraz nieprzyjęcia zaproponowanego tematu.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
  11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
  12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, banery, stand’y, roll-up’y, prezentacje, materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione podczas Konferencji.
  13. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
  14. Uczestnik, który bierze udział w Konferencji w sposób zdalny będzie miał możliwość przeprowadzenia za pośrednictwem Organizatora testu technicznego platformy.
 • V PŁATNOŚCI

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie do 16 lutego 2024 r.
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej wyłącznie w przypadku odrzucenia zgłoszonego przez niego tematu przez Komitet Organizacyjny.
  3. Opłata konferencyjna wynosi 600 zł, dla doktorantów 400 zł. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (bez zgłoszonych wystąpień – udział bierny) uczestniczą w konferencji bezpłatnie po uprzednim zarejestrowaniu się przez formularz zgłoszeniowy.
  4. Opłata konferencyjna zawiera:
   Uczestnictwo obejmuje: Stacjonarne Student UP
   Możliwość prezentacji referatu/posteru +
   Udział w sesjach referatowych i posterowych + +
   Materiały konferencyjne + +
   Drukowany egzemplarz książki abstraktów z numerem DOI i ISBN + +
   Papierowy certyfikat uczestnictwa + +
   Serwis kawowy + +
   Lunch + +
   Uroczysta kolacja +
   Sesje terenowe (transport, wyżywienie) +
  5. Koszt udziału w Konferencji jest taki sam, niezależnie od formy uczestnictwa (stacjonarna/zdalna).
  6. Opłatę konferencyjną należy opłacić przelewem na konto:

   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
   Akademicka 13
   20-950 Lublin

   Bank PKO SA  nr  rachunku 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

   Tytułem: ogrin/nazwisko i imię uczestnika

  7. Po dokonaniu przelewu kopię dowodu wpłaty w wersji elektronicznej (PDF) należy przesłać na adres e-mail: do dnia 28 lutego 2024 r.
  8. Faktura za udział w Konferencji zostanie przesłana na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
 • VI KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin, reprezentowany przez Rektora.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, email: .
  3. Państwa dane są przetwarzane w związku z udziałem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości” i będą wykorzystane do celów organizacyjnych, administracyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 sek. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości” i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z realizacją zadań i misji uczelni w zakresie: edukacja, działalność naukowa, a także udział w rozwoju społecznym i tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Uczestnictwo w Imprezie w trybie stacjonarnym oraz z włączonym obrazem z kamery internetowej w trybie on-line jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Państwa na wykorzystanie wizerunku (na podstawie art. 6 sek. 1 lit a) w materiałach filmowych i fotograficznych na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania wizerunku na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z realizacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”, organizowanej przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dn. 4-6. 06.2024 r. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, w sposób nienaruszający dóbr osobistych uczestnika wydarzenia. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
  6. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań i okres wynikający z przepisów prawa.
  7. Państwa dane będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Uniwersytet.
  8. Państwa dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  9. Państwa dane w zakresie stanowiącym informację publiczną mogą być również ujawnione każdej zainteresowanej osobie, która wystąpi do Uniwersytetu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.
  10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych.
  11. Posiadają Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  12. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  13. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.