[ MENU DODATKOWE ]


O Uczelni

« wstecz

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi działalność naukową w ramach siedmiu Wydziałów o zróżnicowanej tematyce badawczej. Realizuje badania w laboratoriach i pracowniach oraz w zakładach i gospodarstwach doświadczalnych w Bezku, Czesławicach, Uhrusku i Felinie, stanowią one cenny wkład w rozwój nauk rolniczych i weterynaryjnych. Świadczy o tym m.in. duża liczba publikacji pracowników w renomowanych czasopismach naukowych i wydawnictwach, a także wiele patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe.

 

Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych Uczelni znajdują się:

 

  • Wydział Agrobioinżynierii

Wprowadzenie genu karłowatości Ddw1 z żyta do pszenżyta, który przyczynił się do wyhodowania wysokoplonujących odmian krótkosłomych, otrzymano wiele mieszańców oddalonych pszenżyta i owsa. Opracowano technologie: biokonwersji piór odpadowych, dekoloryzacji ścieków za pomocą wyselekcjonowanych szczepów grzybów, zagospodarowania poużytkowej wełny mineralnej oraz innowacyjne metody proekologicznej produkcji roślinnej i rekultywacji gleb poprzemysłowych.

 

  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Opracowanie nowoczesnych technologii wykorzystania biomateriałów do rekonstrukcji tkanek i kości w stomatologii i ortopedii. Nowoczesna metoda terapii fagowej w kontroli biegunek u cieląt. Wdrożenie farmaceutyków nowej generacji w rekonwalescencji oraz immunomodulacji u psów i kotów. Opatentowanie sposobu przyżyciowego pobierania hemolimfy od ślimaków.

 

  • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Znaczące osiągnięcia w zakresie ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras zwierząt: kur rasy polbar i zielononóżka kuropatwiana, świni rasy puławskiej, bydła rasy białogrzbietej, owcy polska owca nizinna - odmiany uhruskiej, konika polskiego oraz lisa pastelowego. Poznano genom jenota, co umożliwiło stworzenie pierwszej na świecie mapy genetycznej tego gatunku. Wykorzystując analizę stabilnych izotopów, poznano mechanizmy kontroli typu bottom-up i top-down regulujące funkcjonowanie pętli mikrobiologicznej w ekosystemach torfowiskowych o zróżnicowanym stopniu eutrofizacji. Opracowano skład i technologię produkcji suplementu diety na bazie koncentratu białkowoksantofilowego z lucerny.

 

  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Nowe technologie uprawy roślin cebulowych, papryki w polu oraz warzyw mało znanych. Rozmnażanie w warunkach in vitro mało znanych gatunków roślin ozdobnych i sadowniczych. Opracowano skład pożywki i technologię uprawy truskawki w podłożach inertnych oraz program dokarmiania pozakorzeniowego roślin ogrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem roli wapnia. Opracowano innowacyjne metody zwalczania chorób infekcyjnych i szkodników roślin. Zidentyfikowano i opisano gatunki czerwców, które dotychczas były nieznane.

  • Wydział Inżynierii Produkcji

Opracowanie przekąsek ekspandowanych w polu mikrofalowym. Wykorzystanie techniki ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym. Nowoczesne koncepcje budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Rozwiązania w zakresie optymalizacji warunków chłodniczego przechowywania surowców i produktów żywnościowych chłodzonych i zamrażanych.

 

  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Opracowano metody molekularne mające na celu amplifikację wybranych fragmentów genów człowieka, identyfikację wybranych wirusów, grzybów i bakterii, sekwencjonowanie określonych obszarów genomów, powielanie fragmentów DNA w celu przeprowadzania analiz filogenetycznych typu ML. Opracowano model żywności produkowanej metodami naturalnymi – napój kombucha i chleb orkiszowy. To tylko niektóre przykłady z bogatego dorobku naukowego uniwersyteckich wydziałów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w odpowiednich dyscyplinach naukowych.

 

  • Wydział Biologii Środowiskowej

Jest to najnowszy, powołany we wrześniu 2019 r. wydział Uniwersytetu. W 2020 r. realizowany na wydziale projekt „Restytucja szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” otrzymał prestiżową nagrodę Ekolaur Polskiej Izby Ekologii. Kapituła Konkursu oceniła, że jest to najlepsze przedsięwzięcie w kategorii Ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

 


 

Od czasu powstania, Uniwersytet ukończyło blisko 73 tysiące absolwentów. Obecnie kształcenie odbywa się na ponad 50 kierunkach studiów, w systemie dwustiopniowym, który obejmuje jednolite studia magisterskie (weterynaria), studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia w Szkole Doktorskiej. Wśród nich są kierunki unikatowe w skali kraju takie jak np. behawiorystka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, hipologia i jeździectwo, zielarstwo i fitoprodukty, gastronomia i sztuka kulinarna. Na wszystkich typach studiów Uniwersytet kształci ok. 7,3 tys. studentów.


Wysoki nacisk w procesie edukacji położony jest na zastosowanie wiedzy w praktyce. Ważną częścią edukacji są obowiązkowe praktyki studenckie i staże w różnych przedsiębiorstwach w kraju i za granicą. Znakomicie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe oraz nowoczesne metody nauczania, życzliwość i profesjonalizm kadry naukowej, dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie.


Studenci UP w Lublinie mają szansę rozwoju swoich pasji i zainteresowań w licznych kołach naukowych, prezentując wyniki badań podczas zebrań, dyskusji, jak i podczas konferencji oraz sympozjów krajowych i zagranicznych. Prężnie działają organizacje studenckie i zespoły artystyczne.


Duże osiągnięcia mają sportowcy akademiccy. Wielokrotnie tytuły indywidualnych i zespołowych mistrzów Polski zdobywali w ergonometrze wioślarskim, trójboju siłowym czy wspinaczce. Treningi sekcji sportowych i zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnym Centrum Kultury Fizycznej i Sportu.


Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników sektora rolno-spożywczego, znaczącą grupę lekarzy weterynarii, właścicieli nowoczesnych gospodarstw rolnych, menadżerów w firmach polskich i zagranicznych oraz osób z powodzeniem prowadzących własne firmy.

 

 


 

Uniwersytet dziś


Działalność naukowo-dydaktyczną realizuje ponad 669 nauczycieli akademickich z tego ponad 250 to profesorowie i doktorzy habilitowani. Uniwersytet to przede wszystkim społeczność akademicka, która aktywnie uczestniczy w życiu Uczelni, buduje jej prestiż poprzez jakość prowadzonej nauki i dydaktyki oraz silnie utożsamia się ze swoim środowiskiem. Wyrazem tego jest ustanowione w 2017 roku Święto Uniwersytetu, które od tej pory jest obchodzone każdego roku w trzeci czwartek maja i jest uroczystością jednoczącą całą społeczność akademicką.


Wyrazem troski o rozwój jednego z największych i najważniejszych ośrodków naukowych i akademickich w Polsce jakim jest Lublin, było powołanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej i Politechniką Lubelską Związku Uczelni Lubelskich. Związek ma na celu optymalizowanie wykorzystania zasobów tych trzech Uczelni poprzez wspieranie realizacji wspólnych projektów badawczych i innych zadań. W dniu 18 grudnia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał w Lublinie zgodę na utworzenie Związku Uczelni Lubelskich.


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi. Pracownicy i studenci uczestniczą w programach wymiany i współpracy naukowej.


Dzisiejszy Uniwersytet z licznymi projektami badawczymi, bogatym potencjałem naukowym, nowoczesną infrastrukturą, wszechstronną ofertą dydaktyczną, w tym z unikatowymi kierunkami studiów, jest Uczelnią odpowiadającą na naukowe wyzwania współczesności.