Dla realizacji strategii zadania zostały podzielone na pięć grup tematycznych: nauka, współpraca międzynarodowa, rozwój kadry, kształcenie i zarządzanie. W każdej grupie wskazano zadania do zrealizowania w latach 2024-2026 oraz ich budżet. Zadania zostały wybrane tak aby ich realizacja pozwoliła na osiągnięcie celów przypisanych każdemu z obszarów.

Cel dla grupy nauka: podnoszenie jakości badań naukowych oraz zwiększenie wpływu badaczy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na arenie międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem poniższych celów priorytetowych.

 1. Doskonałość publikacyjna badaczy UPL – zmaksymalizowanie liczby publikacji w czasopismach o dużym zasięgu międzynarodowym.
 2. Patenty zagraniczne – stworzenie warunków pozwalających na zwiększenie liczby opatentowanych za granicą wynalazków będących własnością UPL, których Twórcami są pracownicy Uczelni (zapłata za pateny ze środków UPL)
 3. Komercjalizacja wyników badań
 4. Wsparcie umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych w szkole doktorskiej

Cel dla grupy współpraca międzynarodowa: wzmocnienie współpracy naukowej z badawczymi ośrodkami zagranicznymi, przedsiębiorcami, jednostkami szkolnictwa wyższego.

 1. Finansowanie krótko i długoterminowych wyjazdów zagranicznych kadry naukowej
 2. Finansowanie staży międzynarodowych dla pracowników Uczelni w przedsiębiorstwach i instytucjach o wysokiej renomie
 3. Finansowanie krótkoterminowych przyjazdów naukowców z zagranicy

Cel grupy Rozwój kadry Uczelni: wzmocnienie kompetencji kadry Uczelni poprzez stworzenie warunków do rozwoju zawodowego pracowników.

 1. Finansowanie stypendiów projakościowych dla najlepszych doktorantów.
 2. Wysokiej jakości szkolenia specjalistyczne dla kadry badawczej i badawczo-dydaktycznej.
 3. Opracowanie programu motywacji pracowników zgodnie z ich wkładem w rozwój Uczelni.
 4. Dostosowanie systemu wspierania doskonałości naukowej w Uniwersytecie do europejskich standardów w zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników naukowych sformułowanych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Cel dla grupy Kształcenie: podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, tak aby Uczelnia mogła konkurować z innymi polskimi uczelniami o profilu przyrodniczym, o najzdolniejszych kandydatów na studia i do szkoły doktorskiej, również z zagranicy.

 1. Włączenia studentów i doktorantów w prowadzenie badań naukowych.
 2. Powiązanie programów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz otoczenia społeczno-gospodarczego.
 3. Tworzenie wspólnych programów kształcenia ze znanymi ośrodkami zagranicznymi.
 4. Zaangażowanie wybitnych zagranicznych pracowników badawczo-dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia oraz zaznajomienia doktorantów z europejskimi/światowymi standardami w dydaktyce/badaniach.
 5. Udział w międzynarodowych projektach/programach dydaktycznych zwiększających atrakcyjność oferty dydaktycznej oraz kompetencje zawodowe absolwentów.
 6. Rekrutacja najlepszych studentów na kierunki kształcące w j. angielskim/j. obcych dzięki podwyższaniu jakości kształcenia, promocji i budowaniu wizerunku/rozpoznawalności Uczelni.

Cel grupy Zarządzanie: wzmocnienie struktury zarządczej i administracyjnej UPL niezbędne do tworzenia warunków wspierających wzrost aktywności międzynarodowej w sferze badawczej i dydaktycznej.

 1. Promocja umiędzynarodowienia Uczelni.
 2. Materiały informacyjne i promocyjne dla pracowników wyjeżdżających np. na staże zagraniczne w celu promowania Uczelni oraz dla gości zagranicznych wizytujących UPL (również naukowców, którzy rozpoczynają u nas pracę/staż).
 3. Międzynarodowa promocja Szkoły Doktorskiej.
 4. Wzmocnienie roli Biura Projektów Międzynarodowych (rozbudowa do Działu Projektów Międzynarodowych).
 5. Działania związane ze wzmocnieniem procesu rekrutacji zagranicznych studentów i doktorantów.
 6. Wzmocnienie zespołu pracowników ds. otwartej nauki.