Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) wprowadzony został przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i stanowi jeden z kluczowych elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Priorytetem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (UPL) na potrzeby przygotowania do udziału w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” została wprowadzona Zarządzeniem nr 121 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 listopada 2023 r. 

Decyzja Ministra Nauki
Zobacz